Ordinarie föreningsstämma 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i 63:ans samfällighet

Datum                           2013-03-21
Plats                              Kvartersgården
Närvarande                    Se närvarolista

1.    Stämman öppnas

Hans-Olov Norrgård hälsar välkommen och öppnar årets ordinarie föreningsstämma.

 

2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning

Stämman röstade ja.

 

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

 

4. Val av ordföranden och sekreterare för stämman

Ordföranden: Tony Edling

Sekreterare: Camilla Hartmann Norman

 

5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Håkan Purbe och Per Ola Dovner

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Hans-Olov Norrgård gick igenom vad som hänt i samfälligheten under året som gått och vad styrelsen arbetat med.

 • Ansvarsförsäkring har tecknats.
 • Nytt elavtal tecknat med Vattenfall
 • Samfälligheten har använt samma snöröjare som under föregående vinter.
 • Vi har haft 2 städdager, varav höstens städdag gick åt till att laga kvartersgården efter skadegörelse. Vårens städdag ägnades mycket åt att ordna till lekplatsen vid Fullerövägen.
 • Det befarades att vår parkering skulle påverkas av att kommunen renoverat badplatsen. Farhågorna visade sig vara obefogade.
 • Eftersom asfalten spricker har togs NCC in och lagade denna, ca 150 meter.
 • 29 Nov. 2012 höll Börje ett föredrag om astronomi och visade bilder som han tagit själv, i kvartersgården.

 

Sture Hortlund gick igenom samfällighetens ekonomi.  Både samfälligheten och garagen har gått med överskott. Garagelen överskred dock budget något. Vi fortsätter att fondera. För  mer precisa uppgifter hänvisas till hemsidan.

 

7. Revisionsberättelse

Kent Hedin läste upp redvisionsberättelsen.

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman röstade ja till ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012.

 

9. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2013 samt debiteringslängd.

Sture Hortlund gick igenom budgeten för 2013. Årsavgiften för samfälligheten föreslås höjas med 200 kr. Garageavgiften förblir densamma. Inbetalningarna sker vid samma tillfällen som under 2012.

 

 

10. Ersättning till styrelsen, gårdsfogden och webmastern

Styrelsen föreslår att webmasterns arvode höjs till 4000 kr eftersom den nya hemsidan innebär mycket arbete. Övriga arvoden förblir oförändrade.

 

11. Val av styrelse

Hans-Olov Norrgård och Pasi Pispanen valdes om. Paula Lundberg valdes till ny ledamot.

 

12. Val av styrelseordförande

Stämman valde Hans-Olov Norrgård till ordföranden.

 

13. Val av suppleanter

Magnus Jansson och Doris Edling valdes till suppleanter.

 

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde Kent Hedin, Ingvar Johansson, Björn Stålnacke, André Lagrange.

 

15. Val av valberedning

Stämman valde Anders Edvinsson, Olle Öberg, Lars Einarsson

 

16. Avtackning

Suppleanten Mari-Ann Einarsson och sekreteraren Camilla Hartmann Norman avtackades med tulpaner.

 

17. Diskussion av ”övriga frågor”

 • Det fanns inga anmälda övriga frågor.
 • Ordförande undrade hur stämman tyckte att snöröjningen fungerat. Åsikterna varierade. Snöröjningen av Gryningsvägen har fungerat bra. Snutten mellan Gryningsvägen och busshållplatsen har röjts otillfredställande.
 • Ett förslag om att samfällighetens skulle kunna köpa en gemensam kompostkvarn yppades. Mona Norén tittar på vad en sådan skulle kosta.
 • Mailinglistan fungerar inte helt. Hans-Olov Norrgård pratar med webmastern om var han tar mailadresserna ifrån.
 • Göran Karlsson tar in offert från Bravida på vad det skulle kosta att byta invattenkranarna i husen om vi gör det gemensamt.
 • Krånglar modemet eller går det för långsamt. Ring ComHem och de skickar ett nytt gratis.
 • Vi samarbetar lite med grannsamfälligheten t.ex. vad gäller snöröjning.

 

18. Plats där protokollet hålls tillgängligt

Hos Hans-Olov Norrgård, Skymningsvägen 120, Storvreta om 1 vecka och därefter en månad framåt.

 

19. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

 

Vid protokollet                                 Justerare                      Justerare

 

Camilla Hartmann Norman                 Håkan Purbe                  Per Ola Dovner


Publicerat

i

av

Etiketter: