Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Protokoll från Årsstämman 2004 – 63:an

Protokoll från Årsstämman 2004

Protokoll från Årsstämman 2004-03-29

1.         Stämman öppnades av föreningens ordförande Tony B.

2.         Stämman förklarades utlyst i vederbörlig ordning.

3.         Dagordningen godkändes utan ändringar.

4.         Till ordförande för stämman valdes Ingvar J. Till sekreterare för stämman valdes Hans B.

5.         Till justeringsmän och rösträknare valdes Börje W och Bo S.

6.         Verksamhetsberättelsen hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman. Verksamhetsberättelsen godkändes utan diskussion och lades till handlingarna.

7.         Styrelsens ekonomiska redovisning hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman. En fråga ställdes om de ökade elkostnaderna beror på fler förbrukade kWh eller på högre kWh-pris. Tony B förklarade att det är en kombination av bägge. Vi har tidigare inte skrivit upp mätarställningarna regelbundet, men från årsskiftet har vi börjat göra det varje månad. Stämman uppdrog åt styrelsen ska gå ut till medlemmarna med information om hur man använder tiduren för motorvärmarna i garagen. Den ekonomiska redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

8.         Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorerna erinrade om samfällighetens ansvar vid halkolyckor, eftersom sandningen bedömdes som bristfällig under det gångna året. Revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet till styrelsen. Stämman godkände revisionsberättelsen, som lades till handlingarna.

9.         Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

10.     Två motioner hade inkommit, en från Börje W om skyltar och fartbegränsande åtgärder och en från styrelsen om upprustning av lekplatser. Båda motionerna hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman.

Motionen från Börje W gällde biltrafiken inom storkvarteret. Motionären anser att de försök som hittills gjorts, med uppmaningar till de boende om sänkt fart, varit helt verkningslösa. Han föreslår därför att den numera oläsliga skyltningen återställs, samt att farthindrande ”bumpers” ska monteras vid infarterna till storkvarteret och på lämpliga ställen inom storkvarteret, alternativt att vägbommar sätts upp vid infarterna. Stämman diskuterade trafikfaran inom området och stor enighet rådde om att det är viktigt att begränsa hastigheterna. Det är inte enbart boende i området som kör för fort, utan även hantverkare och andra utomstående på tillfälligt besök. Stämman beslöt att bifalla motionen. Styrelsen fick i uppdrag att köpa in nya skyltar och skaffa någon lämplig form av ”bumpers”. Stämman gav ingen kostnadsram för detta, utan ansåg att styrelsen själv får bedöma om kostnaderna är rimliga.

Motionen från styrelsen gällde upprustning av våra lekplatser. Detta har diskuterats i föreningen under flera år. Årsstämman 2003 beslutade att tillsätta en lekplatsgrupp och att avsätta 10.000 kr för gruppens arbete. Av dessa medel har endast 1250 kr förbrukats, för en besiktning av lekplatserna med en behörig fackman från kommunen. Denna besiktning dömde ut de flesta av våra lekredskap och under städdagen på hösten 2003 tog vi bort de flesta av redskapen. Rutschbanan på vår östra lekplats är kvar, eftersom närboende har erbjudit sig att bygga om den till godkänt skick. I samband med städdagen upptäckte vi att lekplatsen ”i mitten” (mellan husen Gr 43 och Sk 150) ligger på kommunens mark och alltså inte tillhör vår förenings ansvarsområde. Detta gäller även lekplatsen sydväst om vårt område (utanför huset Sk 116) som också står på kommunens mark. Lekplatsgruppen har försökt få besked från kommunen om vad de tänker göra med dessa två lekplatser, men bara fått undvikande svar om minskade resurser etc. Under året som gått har lekplats­grup­pen arbetat fram förslag på inköp av nya lekredskap för de två lekplatser som står inom vårt eget område, alltså den större lekplatsen intill kvartersgården och den mindre lekplatsen öster om området (mellan huset Gr 33 och Fullerövägen). Det blir ganska stora pengar, eftersom diverse markarbeten också behöver göras (bortforsling av nuvarande sandlager, montering av redskapen och påfyllning av ett nytt sandlager). Lekplatsgruppens arbete föredrogs på stämman av Britt S. Offert på lekredskap har tagits in från tre olika företag. Priserna varierade från ca 76.000 till ca 110.000 kr. Företaget ”Hags” lämnade det lägsta budet och är samtidigt ett välkänt företag med bra redskap, så lekplatsgruppen föreslår att vi väljer det anbudet. Utöver inköp av redskap tillkommer arbeten för montering och markarbeten. Offerter på både inköp av lekredskap och markarbeten har begärts in från Svensk Markservice AB och från Uppsala Kommun. Trots många påstötningar så har kommunen inte kunnat komma med någon offert, utan har bara kunnat prestera ett ”riktpris” på ca 255.000 kr. Kontakterna med kommunen har inte känts seriösa och lekplatsgruppen har fått intrycket att de egentligen inte är intresserade av att göra detta arbete. Svensk Markservice har däremot känts seriösa och har offererat lekredskap och markarbeten för totalt 179.750 kr. Vi har fått tillstånd att tippa schaktmassor på Tipp-Toppen. Utan detta hade priset för markarbeten blivit högre. Motionen föreslog att vi beställer lekredskap enligt lekplatsgruppens förslag och att Svensk Markservice får sköta inköp, montering och markarbeten. Motionen föreslog att detta finansieras genom att antingen ta 89.000 kr ur föreningens fonderade medel plus ett banklån på resterande 90.750 kr, eller genom att ta hela kostnaden direkt med engångsinbetalningar på 2850 kr från samtliga hushåll. (Banklånet föreslogs betalas tillbaka genom att höja årsavgiften med 230 kr/hus under 10 års tid.) Stämman diskuterade länge olika frågor kring lekplatserna. Stor enighet rådde på stämman om att upprustning av lekplatser är en bra investering, som gör området mer attraktivt. En fråga ställdes om vi kunde dela kostnaden med andra intilliggande föreningar, eftersom boende från andra områden kommer att besöka vår lekplats. Den allmänna meningen var att varje område bör finansiera sina egna lekplatser. Många ansåg också att besök av folk från andra områden är både trevligt och önskvärt. Boende i vårt område brukar också besöka lekplatser i andra områden. Kostnaden för upprustningen ansågs hög, och ett förslag framfördes att endast satsa på en lekplats. Det föreslogs då att vi inte skulle satsa på den östra lekplatsen (kullen med rutschbanan) eftersom den ligger så nära Fullerövägen. En majoritet av stämman höll med om detta och stämman beslutade att vi ska satsa enbart på lekplatsen intill kvartersgården. Motionens två förslag till finansiering diskuterades sedan, men inget av dem gillades helt av stämman. Det första förslaget innebar en kombination av banklån och fonderade medel. Stämman ogillade förslaget, eftersom olika åsikter fanns om det är lämpligt att använda fonderade medel för upprustning av lekplatser. Det andra förslaget, med en engångsinbetalning från varje hushåll, gillades inte heller av stämman. Efter diskussion framkom ett modifierat förslag, om att ta hela kostnaden direkt från hushållen, men att dela upp beloppet på tre olika inbetalningar, den 1 juni, 1 september och 1 december 2004. Stämman beslutade att rusta upp lekplatsen vid kvartersgården enligt lekplatsgruppens förslag, samt att finansiera detta med tre inbetalningar från varje hushåll, enligt förslaget ovan. Totalkostnaden bör nu bli lägre än offererade 179.750 kr, eftersom en av lekplatserna har utgått. En ny offert ska begäras in från Svensk Markservice AB och den slutliga betalningsplanen ska delas ut till hushållen, så fort som möjligt. Stämman tackade lekplatsgruppen för ett väl utfört arbete.

11.     Styrelsen hade föreslagit oförändrade ersättningar till styrelsen (3500 kr) och gårdsfogden (4000 kr). Detta godkändes av stämman utan diskussion.

12.     Budgetförslaget för verksamhetsåret 2004 hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman. Styrelsen föreslog ökad årsavgift, från 1550 kr till 1750 kr (för garagen från 1050 kr till 1100 kr). Ökningen beror främst på ökade TV-kostnader men även på ökade elkostnader. Styrelsen informerade om den ökade kostnaden för TV-avgifter, som beror på att comhem har höjt sina månadsavgifter för programleverans till hushållen med 69%, från augusti 2004. Ökningen beror på att comhem har fått ökade kostnader, bl.a. pga minskade reklamintäkter och ökade inköpspriser från innehållsproducenterna. Styrelsen har utrett om vi har möjlighet att byta programleveran­tör. Men det finns ingen annan TV-leverantör än comhem som har kabel till Storvreta. I så fall får vi betala ny kabel från Uppsala, vilket blir alldeles för dyrt. Enda möjligheten är att vi skaffar egen parabol och börjar använda satellit i stället för kabel. Det blir en stor investering och skapar problem för alla som har digitalbox eller bredband via TV-nätet. I praktiken har vi inget annat val än att fortsätta med comhem. Men vi kan ändra oss om 3 år, eftersom dessa avtal löper på 3 år i taget. Stämman godkände budgeten utan vidare diskussion.

13.     Enligt valberedningens förslag omvaldes Tony B till ordförande på 1 år.

14.     Enligt valberedningens förslag valdes Sture H (omval) och Hans B (nyval) till ordinarie ledamöter, båda på 2 år. Lena C och Britt S valdes på 2 år för ett år sedan och kvarstår alltså som ordinarie ledamöter ett år till.

15.     Enligt valberedningens förslag valdes Eva-Karin J (nyval) och Anders R (nyval) till styrelsesuppleanter, båda på 1 år. Styrelsen fram till nästa årsmöte blir alltså:

Ordförande:   Tony B.

Ledamöter:     Lena C, Britt S, Hans B och Sture H.

Suppleanter:   Eva-Karin J och Anders R.

16.     Enligt valberedningens förslag valdes Kent H  (omval) och Ingvar J (nyval) till revisorer, med Ingemar N (omval) och André L (nyval) som revisorssuppleanter, samtliga på 1 år.

17.     Till valberedning omvaldes Björn S, Bo S och Per Ola D. Ingen sammankallande för valberedningen utsågs på stämman, det får de valda bestämma själva.

18.     Övriga frågor:

Ingvar Johansson informerade om att han har begärt att kommunen ska placera ut en ny lyktstolpe på gräsytan mellan vår samfällighet och samfälligheten sydväst om oss. Kommunen har gått med på detta, men det är oklart när stolpen dyker upp.

Hans B informerade om målning av garageportar i storkvarteret. En del utredningsarbete har gjorts, om lämpliga färgtyper och underarbeten. Troligen behöver arbetet upphandlas av målare, för att det ska bli bra gjort. Hans B utsågs till ansvarig för detta av förra årsstämman, trots att han varken var närvarande eller tillfrågad. Han tycker själv att garagedörrarna inte behöver målas och har på styrelsemötet 2004-08-27 avsagt sig vidare ansvar för denna fråga. Styrelsen beslöt då att låta frågan vila tills vidare. Stämman beslutade inte om några vidare åtgärder.

Snöröjningen under den gångna vintern diskuterades. Det är speciellt trångt i den inre delen av Gryningsvägen, där snöröjarna har svårt att bli av med snön. De boende föreslår att snön ska skjutas längre in på gångvägen (mellan husen Gr 23 och Gr 33) så att det blir plats för en större hög inne på den asfalterade ytan. Stämman uppdrog åt styrelsen att tala med snöröjarna för att få dem att göra så den kommande vintern. De boende ska själva ta bort en del slånbuskar som står i vägen, före nästa vinter.

Gräsklippningen på föreningens grönytor diskuterades. Frågan ställdes om detta ingår i gårdsfogdens arbetsuppgif­ter eller inte. Styrelsen klargjorde att detta ingår i gårdsfogdens uppgifter.

Diskussion om revisorernas påpekande i revisionsberättelsen, att sandningen varit bristfällig under det gångna året. Stämman uppdrog åt styrelsen att tala med snöröjarna för att förbättra sandningen under den kommande vintern.

En fråga ställdes om att skapa en hemsida på internet för föreningen. Detta mottogs positivt av stämman och en arbetsgrupp utsågs, bestående av Mats W, Ingvar J och Hans B. Gruppen ska återkomma till styrelsen med förslag på innehåll och utformning av en hemsida.

19.     Meddelades att protokollet från stämman som vanligt kommer att delas ut i brevlådan till alla hushåll.

20.     Mötesordföranden tackade den avgående styrelsen för väl utfört arbete och förklarade stämman avslutad.


Publicerat

i

av

Etiketter: