Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Protokoll från Årsstämman 2005 – 63:an

Protokoll från Årsstämman 2005

Protokoll från Årsstämman 2005-03-23

1.         Stämman öppnades av föreningens ordförande Tony B.

2.         Stämman förklarades utlyst i vederbörlig ordning.

3.         Dagordningen godkändes utan ändringar.

4.         Till ordförande för stämman valdes Britt S. Till sekreterare för stämman valdes Hans B.

5.         Några övriga ärenden anmäldes: Tony B framförde ett önskemål från Göran K om att den östra lekplatsen kan göras om till basket-plan. Eva-Karin J vill ta upp grannsamverkan mot inbrott. Lars E vill diskutera snöröjningen.

6.         Till justeringsmän och rösträknare valdes Lars-Gunnar L och Marita L.

7.         Verksamhetsberättelsen hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman. Verksamhetsberättelsen godkändes utan diskussion och lades till handlingarna.

8.         Styrelsens ekonomiska redovisning hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman. En fråga ställdes om varför de stora kostnaderna för den nya lekplatsen inte syns i resultaträkningen. Kassören förklarade att både kostnaderna och intäkterna för lekplatsen är inkluderade i punkten ”Upprustning lekplatser”. Kostnaden var 133.500 kr och utdebiteringarna från hushållen var 2119 kr/hushåll, vilket ger det underskott på 3 kr som visas i resultaträkningen. Redovisningen gjordes på detta sätt, för att det var en extraordinär kostnad. Den ekonomiska redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

9.         Revisionsberättelsen lästes upp av mötesordföranden. Revisorerna hade inga anmärkningar och rekommenderade ansvarsfrihet till styrelsen. Stämman godkände revisionsberättelsen, som lades till handlingarna.

10.     Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.

11.     En motion hade inkommit till stämman. Den kom från styrelsen och hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman. Motionen avsåg inköp av nya lekredskap till den östra lekplatsen. Under årsstämman förra året motionerade styrelsen om inköp av lekredskap till både lekplatsen vid kvartersgården och till den östra lekplatsen, men stämman beslöt då att satsa enbart på lekplatsen vid kvartersgården. Styrelsen bedömer att det inte finns några möjligheter att rusta upp den befintliga släntrutschkanan så att den går att få godkänd enligt dagens lekplatsnormer. Den kanan kommer därför att rivas snarast. Motionen avsåg inköp av nya lekredskap till samma plats. Stämman diskuterade frågan en lång stund. Vissa menade att vi inte kan ha fler försämringar av lekplatserna. Andra menade att eventuella nyinköp av lekredskap inte borde läggas i den östra lekplatsen, nära vägen, utan borde byggas på bättre platser. Diskussionen breddades till att gälla mer generellt vad vi ska använda våra olika ytor till. Detta kolliderade med Göran K:s förslag om att bygga om östra lekplatsen till basketplan, vilket inte ska diskuteras under denna punkt, utan senare under punkt 19 (Övriga frågor). Stämman beslöt att avslå motionen och diskutera vad som ska göras med den östra lekplatsen under punkt 19.

12.     Styrelsen hade föreslagit oförändrade ersättningar till styrelsen (3500 kr) och gårdsfogden (4000 kr). Detta godkändes av stämman utan diskussion.

13.     Budgetförslaget för verksamhetsåret 2005 hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman. Styrelsen föreslog ökad årsavgift för själva samfälligheten (från 1750 kr till 2000 kr) och minskad årsavgift för garagen (från 1100 kr till 1000 kr). Ökningen av avgiften för samfälligheten beror nästan helt på ökade TV-kostnader, eftersom comhem har höjt sina månadsavgifter för programleverans till hushållen med 69% från augusti 2004. Minskningen av avgiften för garagen beror på att det finns hyfsat med pengar avsatta och inga näraliggande arbeten finns. Stämman godkände budgeten utan vidare diskussion.

14.     Enligt valberedningens förslag omvaldes Tony B till ordförande på 1 år.

15.     Enligt valberedningens förslag valdes Hans J (nyval) och Jaan G (nyval) till ordinarie ledamöter, båda på 2 år. Sture H och Hans B valdes på 2 år för ett år sedan och kvarstår alltså som ordinarie ledamöter ett år till.

16.     Enligt valberedningens förslag valdes Lena N (nyval) och Anders R (omval) till styrelsesuppleanter, båda på 1 år.

17.     Enligt valberedningens förslag valdes Kent H (omval) och Ingvar J (omval) till revisorer, med Ingemar N (omval) och André L (omval) som revisorssuppleanter, samtliga på 1 år.

18.     Till valberedning omvaldes Björn S, Bo S och Per Ola D. Ingen sammankallande för valberedningen utsågs på stämman, det får de valda bestämma själva.

19.     Övriga frågor:

Stämman diskuterade vad vi ska göra med den östra lekplatsen (hörnet mellan Gr 23 och Gr 33). Ett förslag är att den ställs i ordning för basketspel, genom att ta bort sandlådan, asfaltera och sätta upp en korg. Andra ansåg att det behövs en lekplats i närområdet. Stämman undrade också vad kommunen har för planer med de två tidigare lekplatserna som ligger i vårt område (dels söder om Sk 116, dels i hörnet mellan Gr 43 och Gr 51). Styrelsen har haft kontakter med kommunen om detta, men mest fått undvikande svar om att de har ont om pengar. Stämman föreslog att alla tre föreningarna i vårt närområde kunde gå ihop om en skrivelse till kommunen om att ordna en lekplats väster om Fullerövägen, som ersättning för de två lekplatser som de har rivit nyligen. Stämman kunde inte komma till något beslut om vad som ska göras med vår östra lekplats, utan uppdrog åt styrelsen att förbereda förslag på åtgärder.

Stämman diskuterade om vi ska införa någon form av grannsamverkan, främst för att minska riskerna för inbrott. Eventuellt har vår södra grannsamfällighet gjort något liknande, de har skyltar här och där om detta. Stämman uppdrog åt styrelsen att undersöka närmare vad sådan samverkan innebär, samt att bjuda in en polis eller annan lämplig person som kan tala om ämnet, till nästa föreningsstämma.

Stämman diskuterade snöröjningen under den gångna vintern. En del anser att det har varit för lite snöröjning, andra tycker att det har varit för mycket. Boende på den kommunala delen av Gryningsvägen säger att vi har bättre snöröjning på föreningens vägar än på de kommunala vägarna. Förslag framkom om att ha en ”bilfri dag” på parkeringen i storkvarteret, när det har kommit mycket snö, för att snöröjarna ska komma åt att ploga även på själva parkeringsplatserna. Styrelsen fick i uppdrag att organisera detta under kommande vinter, eftersom vi förhoppningsvis inte kommer att få några större snömängder under resten av våren.

20.     Meddelades att protokollet från stämman som vanligt kommer att delas ut i brevlådan till alla hushåll, inom två veckor.

21.     Mötesordföranden tackade den avgående styrelsen för väl utfört arbete och förklarade stämman avslutad.


Publicerat

i

av

Etiketter: