Protokoll från Årsstämman 2006

Protokoll från Årsstämman 2006-03-30

1.         Stämman öppnades av föreningens ordförande Tony B.

2.         Stämman förklarades utlyst i vederbörlig ordning.

3.         Dagordningen godkändes utan ändringar.

4.         Till ordförande för stämman valdes Britt S. Till sekreterare för stämman valdes Hans B.

5.         Ett övrigt ärende anmäldes: Bo S (med i valberedningen) vill diskutera nya metoder för att få folk att engagera sig i föreningens styrelse.

6.         Till justeringsmän och rösträknare valdes Rita B och Mats W.

7.         Verksamhetsberättelsen hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

8.         Styrelsens ekonomiska redovisning hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman. Verksamhetsåret har gått med underskott, som till största delen beror på ökade kostnader för snöröjning och på att vi har lagat sprickor i asfalten. En fråga ställdes om kostnaderna för snöröjning. Kassören svarade att vår tidigare snöröjare (kommunen) har höjt avgifterna. De har också meddelat att de inte kommer att kunna fortsätta röja snö åt oss. Styrelsen har därför beställt snöröjning fr o m jan-06 av Stig Rådman. En fråga ställdes om varför en del pengar har överförts till ett riksgäldskonto. Kassören svarade att det beror på att räntan är så dålig på PostGirot, och vi vill ha hyfsad ränta på våra pengar. Den ekonomiska redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

9.         Revisionsberättelsen lästes upp av mötesordföranden. Revisorerna hade inga anmärkningar och rekommenderade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Stämman godkände revisionsberättelsen, som lades till handlingarna.

10.     Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

11.     En motion hade inkommit till stämman. Den kom från styrelsen och hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman. Motionen avsåg omläggning av taken på garagelängorna och byte av garageportar i garagelängorna, till en beräknad total kostnad på ca 324.000 kr. Detta diskuterades fram och tillbaka ett tag. Vissa menade att det är alltför mycket pengar för alltför små förbättringar. Andra menade att det är hög tid att snygga till garagelängorna. Röster höjdes också för att hänskjuta frågan till ett separat möte, för enbart de 28 berörda hushållen. Men andra menade att alla blivit kallade till stämman i laga ordning och de som var intresserade av att vara med och bestämma får komma på stämman. Stämman beslöt med stor majoritet att bifalla motionen, vilket innebär att tak och portar ska bytas. Endast boende i de 28 berörda hushållen hade rösträtt i denna fråga.

12.     Styrelsen hade föreslagit oförändrade ersättningar till styrelsen (3500 kr) och gårdsfogden (4000 kr). Detta godkändes av stämman utan diskussion.

13.     Budgetförslaget för verksamhetsåret 2005 hade skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman. Styrelsen föreslog ökad årsavgift för själva samfälligheten (från 2000 kr till 2200 kr) och ökad årsavgift för garagen (från 1000 kr till 1300 kr). Utöver detta förväntas avsevärda ökningar av avgiften för garagen, som en följd av beslutet på stämman att byta tak och portar. Stämman godkände budgeten utan diskussion.

14.     Valberedningens förslag inkluderade samtliga styrelsemedlemmar som ska väljas, men ingen av dessa hade i förväg accepterat posten som ordförande. Valet av ordförande sköts därför upp till efter de övriga valen. När alla övriga val hade genomförts (§15-§18 nedan) fick den nya styrelsen i uppdrag att sinsemellan på lämpligt sätt ordna frågan om ordförandeskapet.

15.     Enligt valberedningens förslag valdes Sture H (omval), Per Ola D (nyval) och Ove S (nyval) till ordinarie ledamöter, samtliga på två år. Hans J och Jaan G valdes på två år för ett år sedan och kvarstår alltså som ordinarie ledamöter ett år till.

16.     Enligt valberedningens förslag valdes Lena N (omval) och Anders R (omval) till styrelsesuppleanter, båda på ett år.

17.     Enligt valberedningens förslag valdes Kent H (omval) och Ingvar J (omval) till revisorer, med Ingemar N (omval) och André L (omval) som revisorssuppleanter, samtliga på ett år.

18.     Till valberedning valdes Björn S (omval) och Bo S (omval). Under diskussionen om nya metoder för engagemang i styrelsen (§19) tillkom ytterligare en deltagare i valberedningen: Lars-Gunnar L (nyval). Ingen sammankallande för valberedningen utsågs på stämman, det får de valda bestämma själva.

19.     Övriga frågor:

Stämman diskuterade nya metoder för att få folk att engagera sig i föreningens styrelse. Vår grannförening söderut har en annan modell. Där cirkulerar ordförandeskapet genom hela adresslistan, varje hushåll är ordförande, ett år i taget. Kanske något att pröva för oss också? Mötet kom inte fram till några ytterligare idéer, utan uppdrog åt styrelsen att komma med förslag på hur rekryteringen till styrelsen skulle kunna förbättras / förenklas.

En fråga väcktes om intresse för odlingslotter i vårt närområde. Utrymme för detta saknas på föreningens mark, men möjlighet borde finnas att arrendera mark från lokala markägare. Stämman tog inget beslut i saken, men intresserade ombeds kontakta Lars-Gunnar L.

20.     Meddelades att protokollet från stämman som vanligt kommer att delas ut i brevlådan till alla hushåll, inom två veckor.

21.     Mötesordföranden tackade den avgående styrelsen för väl utfört arbete och förklarade stämman avslutad.


Publicerat

i

av

Etiketter: