Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Protokoll från Årsstämman 2007 – 63:an

Protokoll från Årsstämman 2007

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid årsstämma

 

 

Datum: 2007-03-19

Plats: Kvartersgården

 

 

Förhandlingarna förgicks av en informationsstund om Grannsamverkan mot brott.

 

 1. Stämma öppnades av styrelsens ordförande Hans Josefsson.
 2. Stämma godkände kallelseförfarande.
 3. Stämma godkände dagordning.
 4. Stämma valde Hans Josefsson till ordförande och Jaan Grünberg till sekreterare.
 5. Tre övriga frågor anmäldes
  1. Sandlådan vid storkvarteret
  2. Gräsklippning vid nordöstra kullen
  3. Lekytan vid gångvägen.

6. Stämma valde Ingmar Norén och Sven-Åke Ny till justeringspersoner,

tillika rösträknade.

7.  Hans Josefsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Härvid lyftes fram att garagen under året renoverats, den korrespondens samfällighet i efterhand haft med den leverantör som inte fick uppdraget att byta taken, att berett frågan om samfällighetens långsiktiga ekonomi, att styrelsen haft kontakt med kommunen om lekplatser och att kommunen nu erbjudit in till samråd kring detta, och slutligen att styrelsen strävat efter att få bort de fast parkerade bilarna från den gemensamma parkeringen. Sture Hortlund redogjorde för det ekonomiska utfallet .

Stämma beslutade

att lägga styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse till handlingarna.

 

 1. Samfällighetens revisor Ingvar Johansson redogjorde för granskningen av samfällighetens räkenskaper och förvaltning. Stämma beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
 2. Stämma beslutade

Att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006

 1. Styrelsen hade fått i uppdrag av förra årets stämma att återkomma med förslag på hur rekryteringen till styrelsen skulle kunna förbättras/förenklas. Styrelsen har arbetat med frågan och kommit till slutsatsen att det nuvarande systemet för styrelserekrytering bör behållas. Jaan Grünberg redogjorde för styrelsens skrivelse i ärendet och stämman

diskuterade frågan.

Stämman beslutade

att tills vidare behålla det nuvarande systemet för styrelserekrytering.

11. Stämman beslutade

att arvodera styrelse och gårdsfogde i enlighet med budgeterade beloppen.

12. Sture Hortlund redogjorde för styrelsens förslag till budget för

verksamhetsåret 2007

Stämma beslutade

att fastställa budgeten i enlighet med förslaget.

13. Valberedningen redogjorde för sina förslag till ordförande och ledamöter i

samfällighetens styrelse.

Stämman beslutade

att välja Lars-Gunnar Larsson till ledamot på två år

att välja Björn Stålnacke till ledamot på två år

          att välja  Bo Söderlund till ledamot på två år

          att välja Björn Stålnacke till föreningens ordförande i ett år

          att välja Lena Norrby  och Anders Rydén till styrelsesuppleanten

14. Valberedningen redogjorde för sina förslag till revisorer och

revisorssuppleanter.

Stämman beslutade

att välja Kent Hedin och Ingvar Johansson till revisorer.

att  Ingmar Norén och André Lagrange  till  revisorssuppleanter

15. Valberedningen redogjorde för sitt förslag till ny valberedning.

Stämman beslutade

att  välja Tony Juhlin, Pasi Piismanen och Janis Indus till valberedning

att  välja utse Janis Indus till sammankallande i valberedningen.

16.a  Ett förslag om att ta bort sandlådan vid ”torget” diskuterades.

Stämman beslutade

att  ta bort sandlådan med vårens städdag.

b.      En fråga ställdes om varför gräsklippning vid kullen i områdets

nordöstra del inte skett förra året. Styrelsen förklarade att det sannolikt

berott på ett missförstånd.

c.      Konstaterades att frågan om lekparken klarats av i samband med att verksamhetsberättelsen presenterades.

17. Ordf. meddelande att kopior av stämmoprotokollet  kommer att delas

ut i brevlådorna samt anslås i kvartersgården senast två veckor

efter stämman.

18. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

 

Vid protokollet – Jaan Grünberg          Ingmar Norén

   

Justeras –           Hans Josefsson           Sven-Åke Ny


Publicerat

i

av

Etiketter: