Protokoll från Årsstämman 2009

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid årsstämma

 

Datum: 2009-03-17

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: Se bilaga

 

1. Stämman öppnades av ordförande Björn Stålnacke.

 

2. Stämman godkände kallelseförfarandet.

 

3. Stämman godkände dagordningen.

 

4. Stämman valde Ingemar Norén till ordförande och Bo Söderlund till sekreterare för stämman.

 

5. Fyra övriga frågor anmäldes.

a) Belysningen utanför Sk 126

b) Renoveringsbehov av garagen

c) Behov av nya anvisningsskyltar inom samfälligheten,

d) Gemensam upphandling av t.ex. fönster

 

6. Stämman valde Håkan Purbe och Sven-Åke Ny till justeringspersoner tillika rösträknare.

 

7. Björn Stålnacke föredrog styrelsens verksamhetsberättelse i huvudsak enligt följande.

Styrelsen har under verksamhetsåret bl. a. arbetat med planerna för att åstadkomma en försköning av området med insatser när det gäller planteringar och annan utomhusmiljö.

Samfällighetens båda städdagar har genomförts där vi arbetat med omfattande rensningar och beskärningar av buskar och träd vid torget och kvartersgården samt genomförande av viss nyplantering. Dessa åtgärder har följt den plan som tidigare upprättats i samråd med några experter. Gropen efter gamla sandlådan vid kvartersgården grävdes ur och fylldes med grus som sedan packades. Visst arbete återstår som skall åtgärdas på vårens städdag.

Diskussioner har förts med företrädare för kommunen beträffande lekplatsen invid Gryningsvägen 43. Kommunen som äger lekplatsen har lovat att under våren 2009 återkomma med förslag till åtgärder för lekplatsen.

Sture Hortlund redogjorde för det ekonomiska utfallet.

 

Stämman beslutade

att lägga styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning till handlingarna.

 

8. Ingvar Johansson läste upp revisorernas  berättelse  för granskningen  av samfällighetens

räkenskaper och förvaltning. Stämman beslutade

att  lägga revisorernas berättelse  till handlingarna.

 

9. Stämman beslutade

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

 

10.Björn Stålnacke redogjorde för styrelsens förslag till motioner:

 

– Anslag till föreningens 30- årsjubileum

– Flyttning av parkeringsavgränsare på Skymningsvägen

 

Stämman beslutade

att godkänna motionen Anslag till föreningens 30-årsjubileum enligt styrelsens förslag;

att avslå motionen Flyttning av parkeringsavgränsare enligt styrelsens förslag;

att godkänna på stämman uppkommet alternativt förslag till sistnämnda motion innebärande  att plankor tas bort och att befintliga stolpar skärs ner i marknivå eller något under,  igenfyllande av hål med kall asfalt samt utmärkning  direkt på asfalten genom målning var den nya parkeringsavgränsningen skall vara. Arbetet skall utföras på gemensam städdag för att hålla nere kostnaderna. Kostnaderna för inköp av målarfärg och kall asfalt uppskattades till cirka 1000 kr. Om det visar det sig att det inte kommer att fungera får styrelsen utreda om det behövs inköp av rörliga parkeringsavgränsare i form av betongsuggor eller annat material.

 

11.Stämman beslutade

att arvodera styrelse, gårdsfogde och webbmaster i enlighet med de budgeterade beloppen

dvs. 5000 kr till styrelsen, 6000 kr till gårdsfogden och 2000 kr till webbmastern.

 

12.Sture Hortlund redogjorde för styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2009.

Stämman beslutade

att fastställa budgeten i enlighet med förslaget.

 

13. Valberedningen redogjorde för sina förslag till ordförande och ledamöter i samfällighetens styrelse. Stämman beslutade

att välja Vera Andersson         till ledamot på två år (nyval)

att välja Nils-Bjarne Edlund     till ledamot på två år (nyval)

att välja Ingemar Norén           till ledamot på två år (nyval)

att välja Ingemar Norén           till föreningens ordförande i ett år

 

14. Valberedningen redogjorde för sitt förslag till styrelsesuppleanter. Stämman beslutade

att välja Ewa Larsson (nyval) och Lars Nordström (nyval) till styrelsesuppleanter i ett år.

 

15.Valberedningen redogjorde för sina förslag till revisorer och revisorssuppleanter. Stämman beslutade

att välja Kent Hedin (omval) och Ingvar Johansson (omval) till revisorer

att välja  André Lagrange (omval) och Björn Stålnacke (nyval) till revisorssuppleanter.

 

16. Valberedningen redogjorde för sitt förslag till ny valberedning.

Stämman beslutade

att välja Anders Edvinsson (omval), Janis Indus (omval) ,Tony Juhlin (omval) till valberedning med Anders Edvinsson som sammankallande.

 

17. Övriga frågor

a) Belysningen utanför Sk 126 diskuterades varvid stämman beslöt att styrelsen utreder och fattar beslut i denna fråga.

b) Renoveringsbehov av garagen diskuterades varvid stämman beslöt att styrelsen utreder och kommer med förslag till beslut till nästa stämma.

c) Behov av nya anvisningsskyltar inom samfälligheten diskuterades varvid stämman beslöt att styrelsen ser över befintliga skyltar och köper in nya där så erfordras.

d) Gemensam upphandling av t.ex. fönster diskuterades varvid stämman konstaterade att detta inte utgör en fråga för samfälligheten som sådan men att enskilda medlemmar kan ta initiativ och gå ihop för gemensamma inköp av varor och tjänster.

 

18. Styrelsen meddelade att kopior av stämmoprotokollet kommer att delas ut i brevlådorna samt anslås i kvartersgården och på hemsidan senast två veckor efter stämman.

 

19. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

 

Vid protokollet                                          Justeras

____________                                         ____________

Bo Söderlund                                            Ingemar Norén

____________                                         ____________

Håkan Purbe                                              Sven-Åke Ny


Publicerat

i

av

Etiketter: