Protokoll från Årsstämman 2011

Protokoll fört vid årsstämma

 

Datum                           2011-03-29

Plats                              Kvartersgården

Närvarande                    Se närvarolista (medlemmar från 16 hushåll)

 

 

1. Stämman öppnades

Ingmar Norén hälsar välkommen och presenterar 2010 års styrelse.

 

2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning

Stämman röstade ja.

 

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

 

4. Val av ordföranden och sekreterare för stämman

Ordföranden: Ingvar Johansson

Sekreterare: Camilla Hartmann

 

5. Anmälan av övriga frågor (§18)

Byte TV operatör/avtal

 

6. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Per-Ola Dovner och Lars Nordström valdes.

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Ingmar Norén går igenom förra årets verksamhet. Sture Hortlund går igenom bokslutet. Snöröjningen kosta de 51 000 istället för budgeterade 43 000. Det finns 187 000 fonderat för olika åtgärder.  Samfälligheten behöver ta ut 200 kr mer per hushåll för att täcka underskott.

 

8. Redovisningsberättelse

Ingvar Johansson gick igenom redovisningsberättelsen.

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman röstade ja.

 

10. Motioner

Stämman bifaller motionen om garagens upprustning.

Styrelsen arbetar vidare med förslag om renovering av lekplats.

 

11. Ersättning till styrelsen och gårdsfogden

Styrelsen föreslår oförändrat (Styrseln 5000 kr, webmaster och gårdsfogde 8000kr). Stämman beslutade enligt förslaget.

 

12. Budgetförslag

Sture Hortlund presenterade budgetförslag för 2011.

 

13. Val av styrelse

Till styrelsen valdes 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Ledamöter: Sture Hortlund, Lars Nordström, Pasi Pispanen, Camilla Hartmann, Hans Norrgård

Suppleanter: Ewa Larsson och Mari-Ann Einarsson

 

14. Val av styrelseordförande

Stämman valde Hans Norrgård

 

 

15. Val av suppleanter

Ewa Larsson och Mari-Ann Einarsson

 

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde Kent Hedin, Ingvar Johansson, Björn Stålnacke, André Lagrange.

 

17. Val av valberedning

Stämman valde Anders Edvinsson, Olle Öberg, Lars Einarsson

 

18. Övriga frågor

Sture Hortlund tog upp frågan om vårt nuvarande/framtida avtal med ComHem. Det nuvarande avtalet har stigit i pris varför det nu är uppsagt. Man har/har haft kontakt med ett flertal operatörer för att teckna ett nytt gruppavtal. ComHem har lämnat två offerter. Den ena på ett likadant avtal som vi hade, men nu till nytt och lägre pris. Det andra avtalet inkluderar förutom TV även bredband och telefoni. För att tecka ett nytt avtal kommer det att behövas ett stämmobelsut. Den nya styrelsen jobbar vidare med frågan och presenterar ett förslag.

 

19. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt

I var och ens brevlåda samt på hemsidan.

 

20. Stämman avslutades.

Stämman avlutades med avtackning och blommor av förra årets styrelse.

 

 

 

Vid protokollet                                 Justerare                       Justerare

 

 

Camilla Hartmann                            Lars Nordström      Per-Ola Dovner


Publicerat

i

av

Etiketter: