Protokoll från extrastämma 2011

Protokoll från extrastämma i 63:ans samfällighet ang. TV, bredband, och telefoni 

§1 Samfällighetens Ordförande Hans Norrgård hälsade välkommen och öppnade mötet

§2 Föreslagen dagordning upplästes och godkändes

§3 Utsändandet av kallelse till extrastämman godkändes

Notering
Kallelse till extrastämman är utdelad till samtliga hushåll i 63.an den 14.e april 2011 samt anslagen på Kvartersgårdens anslagstavla 18.e april 2011

 

§4 Närvarolista och röstlängd.

34 Fastigheter i samfälligheten (37 enskilda medlemmar) var representerade på mötet.
Röstlängd tillika närvarolista upprättades

 

§5

Till sekreterare för mötet valdes Börje Westergren Sk 138

 

§6

Till justeringspersoner och ev. rösträknare valdes Camilla Hartman Sk 112 samt Ingvar Johansson Sk 116

 

§7

Styrelsens utredning avseende möjligheterna att få till stånd ett nytt avtal med ComHem alternativt att sluta nytt avtal med annan leverantör presenterades via bildspel och OH projektor.  (Bilaga 1)

Då prestationen innehåller offertuppgifter och  uppgifter som av ComHem betraktas som känsliga affärsuppgifter så är presentationen f.n. endast tillgänglig via Sture Hortlund eller Lars Nordström och då endast för medlemmar i Samfälligheten .

 

§8

Beslut

Stämman beslöt enhälligt att Styrelsens förslag B enligt kallelsen skall antas

Förslag B (ComHems offert) (Bilaga 2)

  • Digital TV Medium 8 Favoriter
  • Bredband 10 MB
  • IP-telefoni

 

§9

Beslut

Stämman beslöt om höjning av årsavgiften till samfälligheten och uppdelning av denna i enlighet med Styrelsens förslag (Bilaga 3)

 

§10

Beslut

Stämman beslöt att justera samfällighetens budget i enlighet med Styrelsens förslag (Bilaga 3)

 

§11

Beslut

Stämman beslöt om betalningsplan för samfällighetens medlemmar i enlighet med Styrelsens förslag (Bilaga 4)

 


§12

Protokoll från stämman utdelas till samtliga medlemmar  i samfälligheten samt anslås på kvartersgårdens anslagstavla. Originalet arkiveras av samfällighetens sekreterare

 

§13

Vidare information om eventuella förändringar och annan erforderlig information till hushållen i samband med övergång till ett nytt avtal med ComHem kommer att ges via styrelsen i samband med att det nya avtalet tecknas

 

§14

Ordförande tackade samtliga närvarande för visat intresse samt utredningsgruppen för ett väl utfört arbete samt avslutade mötet

____________________________________________________________________

Bilaga 1          Styrelsens utredning (bifogas enbart originalprotokollet)

Bilaga 2          Styrelsens förslag avseende av gruppavtal

Bilaga 3          Styrelsens budgetförslag 2011

Bilaga 4          Styrelsens förslag avseende betalningsplan 2011

 

 

 

Vid protokollet

Storvreta 3 Maj 2011

 

 

Börje Westergren

Skymningsvägen 138

 

 

Justeras                                                     Justeras

 

Camilla Hartman Sk 112                              Ingvar Johansson Sk 116


Publicerat

i

av

Etiketter: