Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 ordinarie föreningsstämma 2012 – 63:an

ordinarie föreningsstämma 2012

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i 63:ans samfällighet

Datum 2012-03-27
Plats Kvartersgården
Närvarande Se närvarolista

1. Stämman öppnades

Hans-Olov Norrgård hälsar välkommen och öppnar årets ordinarie föreningsstämma.

 

2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning

Stämman röstade ja.

 

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

 

4. Val av ordföranden och sekreterare för stämman

Ordföranden: Ingvar Johansson

Sekreterare: Camilla Hartmann Norman

 

5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Börje Westergren, Bjarne Edlund.

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Hans-Olov Norrgård gick igenom förra årets verksamhet. Sture Hortlund gick igenom bokslutet för 2011.  Snöröjning och försäkring kostade mindre än vad beräknat i budgeten, underhållet kostade mer. Kostnaden för el är tämligen konstant över åren. Netto gick samfälligheten 16 000 i vinst som förs över till eget kapital. Garagen gick med 11 000 i vinst. Därefter gick Sture Hortlund igenom balansrapporten.

 

7. Revisionsberättelse

Ingvar Johansson läste upp redvisionsberättelsen.

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman röstade ja till ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2011.

 

9. Styrelsens förslag till verksamhetsåret 2012

Sture Hortlund gick igenom budgeten för 2012. Avgiften till samfälligheten höjs p.g.a. att avgiften till ComHem nu till fullo inräknas i årsavgiften.  Budgeten godkändes.  Det är i sin ordning att betala allt på en gång om så önskas

 

10. Förslag till ändring av tidpunkter för delinbetalningar av årsavgifterna.

Det nya förslaget är att betalningarna from 1 januari 2013 äger rum i februari, maj och september. Stämman godkände förslaget om nya tidpunkter för delinbetalningar av årsavgiften.

 

11. Förslag till ändring i stadgarna avseende meddelande tillmedlemmarna

Stämman beslutade att §13 4stycket i stadgarna ändras till: Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens hemsida, samt i förekommande fall genom meddelande via e-post.

 

12. Förslag att styrelsen ges rätt att utreda och vid behov teckna styrelseförsälkring

Stämman beslutade att det är i sin ordning att styrelsen tecknar en sådan försäkring.

 

13. Ersättning till styrelsen

Den nuvarande ersättningen godkänd.

 

14. Val av styrelse

Sture Hortlund och Lars Nordström omvaldes till kassör respektive ledamot.

 

15. Val av styrelseordförande

Stämman valde Hans-Olov Norrgård till ordföranden.

 

16. Val av suppleanter

Magnus Jansson och Mari-Ann Einarsson valdes till suppleanter.

 

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde Kent Hedin, Ingvar Johansson, Björn Stålnacke, André Lagrange.

 

18. Val av valberedning

Stämman valde Anders Edvinsson, Olle Öberg, Lars Einarsson

 

19. Avtackning

Webmastern, Mats Wiberg, avtackades och stämman informerades om att Jimmy Bakker tar över den rollen.

 

20. Diskussion av övriga frågor

  • Ordförande undrade hur stämman tyckte att snöröjningen fungerat. Deltagarna tyckte att det är i sin ordning att snöröjningen sköts av samma företag ett år till.
  • Ingvar Johansson informerade om att badplatsen kommer göras klar under våren, samt att kommunen köpt marken längs ån och skall bygga en gångväg där.
  • Med anledning av badplatsen föreslog Börje att styrelsen tittar över parkeringen så att vi undviker att detta blir en allmän parkering.
  • Städdagen äger rum den 21/4.

 

 

21. Plats där protokollet hålls tillgängligt

Hos Hans-Olov Norrgård, Skymningsvägen 120, Storvreta om 2 veckor

 

22. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

 

Vid protokollet Justerare Justerare
Camilla Hartmann Norman Bjarne Edlund Börje  Westergren

Publicerat

i

av

Etiketter: