Ordinarie föreningsstämma 2014

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014 i 63:ans samfällighet

Datum                        2014-03-27

Plats                            Kvartersgården

Närvarande              20 medlemmar (se närvarolista)

 

 1. Stämman öppnas

Ordföranden Hans-Olov Norrgård hälsar välkommen och öppnar årets ordinarie föreningsstämma (årsstämma).

 

 1. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning

Stämman röstar ja.

 

 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Ordförande för stämman: Tony Edlind

Sekreterare för stämman: Bo Waerme

 

 1. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Olle Öberg och Sören Forslund

 

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Ordföranden Hans-Olov Norrgård läser upp verksamhetsberättelsen. Den återfinns i sin helhet bland möteshandlingarna.

Några noteringar:

 

 • Vår och höststädningar genomfördes som vanligt; 36 respektive 25 hushåll var representerade,
 • Kvartersgårdens fönster målades under sommaren av Lars Nordström,
 • Uppsala kommun upptäckte en vattenläcka på en större matarledning. Läckan åtgärdades genom att Börje och Lissy Westergrens tomt grävdes upp och en extra avstängningsventil monterades. Allt gick bra utan skador på husgrunden. Westergrens skänkte därefter extra jord från grävningen till föreningen. Den lades ut på Torgets gräsmatta,
 • Snöröjningsavtalet med Uppsala konsult & Allservice förlängdes ett år (2013 – 2014),
 • Avtalet med ComHem förlängdes ett år,
 • Utredning har gjorts om vilket nyckelsystem som ska finnas till kvartersgården,
 • Insamling av namn på vilka som är intresserade av ett gemensamt kranbyte gjordes,
 • Sedvanlig och i år extra fin julgran höggs och sattes upp av Sven Gulliksson och Hans Norrgård

 

Kassören Sture Hortlund kommentar den ekonomiska redovisningen i resultat- och balansrapporterna. De ekonomiska rapporterna återfinns i sin helhet bland möteshandlingarna.

Några noteringar:

 • Verksamheten har följt budget ganska väl,
 • Den största utgiftsposten ComHem har inte höjts, endast indexuppräknats,
 • Elkostnaderna ligger något över budget, den budgeten ska ses över nästa år,
 • Snöröjningen något under budget,
 • Föreningen har fått sitt första vägbidrag av kommunen (800 kr),
 • Garagens lånekostnader fortsätter minska,
 • Verksamheten uppvisar ett överskott om drygt 4 300 kr; samfälligheten 2 810 kr och garagen 1 526 kr.
 • Föreningens Egna kapital är 38 420 kr för samfälligheten och 20 867 kr för garagen.

Verksamhetsberättelsen, resultatrapport och balansrapport läggs därefter till handlingarna.

 

 1. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen läses upp. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet. Revisorerna Kent Hedin och Ingvar Johansson har inga anmärkningar och tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

 

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2013

Stämman röstar enhälligt ja och ger styrelsen ansvarsfrihet för 2013 (handuppräckning).

 

 1. Ersättning till styrelsen, gårdsfogden och webmastern

Styrelsen föreslår oförändrade ersättningar: 6 tkr till styrelsen, 6 tkr till gårdsfogden och 4 tkr till webmastern.

 

Stämman godkänner enhälligt dessa ersättningar för 2014.

 

 1. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2014 samt debiteringslängd

Kassören går igenom och kommenterar styrelsens budgetförslag och betalningsplan. Budgetförslag och betalningsplan 2014 återfinns i sin helhet bland möteshandlingarna.

 

 • Årsavgiften för samfälligheten (63 st.) föreslås höjas med 300 kronor per hushåll, från 5 200 kronor 2013 till 5 500 kronor 2014.

 

Inkomsterna ökas därmed från 328 400 tkr 2013 till 347 300 2014.

 

 • Årsavgiften för garagen (28 st.) förslås sänkas med 300 kronor, från 2 200 kronor 2013 till 1 900 kronor 2014.

Inkomsterna minskas därmed från 61 600 kronor 2013 till 53 200 kronor 2014.

Budgeten för ComHem-avtalet förstärks med 4 000 kr. Mer medel för elkostnader förs över från garagen till samfälligheten. Anledningen till det är att gatubelysningen visats sig förbruka mer än vad som budgeterats tidigare (Byte till LED-lampor undersöks). Normal budgetering till snöröjning sker. Medlemsavgift till föreningen Villaägarna tillkommer. Fonderingen till GA 5 (samfälligheten) ökas med 6 300 kronor.

Detta innebär oförändrad avgift för hushållen med gemensamma garage på Skymningsvägen. Övriga 35 hushåll får en höjd avgift med 300 kronor.

Betalningsplanen för årsavgifterna föreslås vara:

 

Alla 63                2 500 kr i februari                       3 000 kr i september                 2 700 kr i februari 2015

Garagen 28                                                                1 900 kr i maj

GA Fullerövägen                                                     100 kr

 

Stämman godkänner enhälligt budgeten och betalningsplanen för årsavgifterna och fastställer enhälligt dessa (handuppräckning).

 

 1. Val av styrelse

Anders Edvinsson läser upp valberedningens förslag för punkterna 11 – 15:

 

 • Sture Hortlund, omval 2 år
 • Lars Nordström, omval 2 år
 • Doris Edlind, nyval 2 år
 • (Pasi Piispanen har 1 år kvar på sin mandatperiod)

 

Stämman väljer enhälligt Sture Hortlund, Lars Nordström och Doris Edlind till styrelseledamöter på 2 år.

 

 

 1. Val av styrelseordförande
 • (Hans-Olov Norrgård har 1 år kvar på sin mandatperiod)

 

 1. Val av styrelsesuppleanter
 • Magnus Jansson, omval 1 år
 • Cecilia Petrén, nyval 1 år

 

Stämman väljer enhälligt Magnus Jansson och Cecilia Petrén till styrelsesuppleanter på 1 år.

 

 1. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • Revisorer: Kent Hedin, omval 1 år
 • Ingvar Johansson, omval 1 år
 • Revisorssuppleant: Björn Stålnacke, omval 1 år
 • Revisorssuppleant: André Lagrange, omval 1 år

 

Stämman väljer enhälligt Kent Hedin och Ingvar Johansson till revisorer på 1 år och Björn Stålnacke och André Lagrange till revisorssuppleanter på 1 år.

 

 1. Val av valberedning
 • Olle Öberg, omval 1 år
 • Lena Norrby, nyval 1 år
 • Bo Waerme, nyval 1 år

 

Stämman väljer enhälligt Olle Öberg, Lena Norrby och Bo Waerme till valberedning på 1 år.

 

 1. Regler för garagen samt parkering (Skymningsvägen)

Styrelsen har utarbetat reviderade förslag till ordningsregler för garagen och för parkeringen, inklusive rekommendationer för parkering på Gryningsvägen. Ordföranden går igenom dessa.

 

Ordningsreglerna återfinns i sin helhet bland möteshandlingarna under rubriken 63.ans parkeringsregler.

 

Stämman fastställer enhälligt de nya ordningsreglerna för garagen och för parkeringen.

 

 1. Regler för kvartersgården

Styrelsen har, med anledning av tidigare inträffad skadegörelse, utrett och utarbetat reviderade förslag till ordningsregler respektive nyckelsystem inklusive bokningsförfarande för kvartersgården. Ordföranden går igenom dessa.

Ordningsreglerna återfinns i sin helhet bland möteshandlingarna under rubrikerna Ordningsregler för 63.ans kvartersgård respektive Nyckelsystem för kvartersgården.

Stämman fastställer enhälligt de nya ordningsreglerna för kvartersgården.

Stämman beslutar att det nya nyckelsystemet med bokning via hemsidan ska införas under 2014.

 

 

 1. Nyckelsystem för kvartersgården

Denna punkt utgår och slås ihop med pkt. 17.

 

 1. Diskussion av övriga frågor (inga motioner inkomna)

ComHem-anslutningen diskuteras. Många rapporterar att det finns vissa problem med Internet-uppkopplingen och med IP-telefonin. Styrelsen har dock ingen samlad bild av problemet.

 

Vid avbrott rekommenderar stämman: Ring ComHem som vanligt samt notera avbrottet. Meddela avbrottet till någon i styrelsen. Webmastern Jimmy Bakker ska undersöka om avbrotten kan rapporteras på hemsidan.

 

Kranbyte (kommunens inkommande huvudvattenkran i husen):

Pasi Piispanen går igenom förutsättningarna för det gemensamma kranbytet. 30 hushåll har anmält att de vill byta. Mail har gått ut till alla som har anmält sig. Bravida ska utföra kranbytet och det kommer att kosta 2 400 kronor per hushåll med ROT-avdrag, 3 000 kronor utan. Det är viktigt att alla nödvändiga uppgifter för ROT-avdraget anges.

 

Hela arbetet ska samordnas. Kommunens vatten kommer att stängas av. Ingen enskild ska röra husets vattenanslutning! Bravida kommer med en avisering när arbetet ska utföras, det kommer att pågå under 2 – 3 dagar. Föreningen bekostar avstängningen av kommunens vatten.

 

 1. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt och under vilken tid

Justerat protokoll kommer att finnas tillgängligt hos ordföranden inom 14 dagar efter stämmans avslutande (i enlighet med stadgarna). Protokollet kommer att publiceras på föreningens hemsida.

 

 1. Stämmans avslutande

De närvarande medlemmarna riktar samfällt ett stort tack till styrelsen för ett mycket gott arbete och önskar den delvis nya styrelsen lycka till! Stämman förklaras därefter avslutad. Kaffe med dopp serveras därefter.


Publicerat

i

av

Etiketter: