Fibernät

Medlemmar i 63an.

Uppsala stadsnät har nyligen skickat ut material till er angående indragning av fibernät till våra fastigheter (och alla andra i Storvreta).
De har också börjat knacka dörr för ytterligare information.

I motsats till många andra områden i Storvreta har vi det ganska väl förspänt avseende bredband/TV/IP-telefoni.
Vårt kabelnät skall enl. ComHem kunna medge bredbandshastigheter uppåt 500Mbit/s (nedströms) och kunna
leverera ett stort antal HDTV-kanaler, även 1080p.
UHDTV (2160p) tror vi inte är aktuellt inom de närmsta åren.
Dessutom sker enl. uppgifter vi fått, en tämligen snabb utveckling för uppgradering av kopparnät i USA så kapaciteten förväntas öka efter hand.

Styrelsen gör därför bedömningen, även om den tekniska utvecklingen går rasande fort och dessutom i accelerande takt,
att vårt nuvarande nät räcker för de allra flesta ännu under ett antal år.
Dessutom till en rimlig kostnad.

Övergång till fiber ger i sig ingen högre kapacitet utan beror på vad leverantörerna kan prestera.
De som väljer fiber kan troligen inte räkna med att kunna teckna ett gruppavtal med de fördelar ett sådant ger.

Styrelsen i 63ans samfälldhet har därför beslutat att i dagsläget inte agera i denna fråga.
De enskilda fastighetsägare som är intresserade av fiber, får själva var och en kontakta Stadsnät.

Styrelsen 63:ans samfällighetsförening
/Hans Norrrgård
Ordförande

Vattenskada

Ett antal medlemmar har de senaste åren drabbats av mer eller mindre allvarliga vattenskador.
Ett flertal av dessa skador har, i vissa av tvåvåningshusen, berott på att det gått hål på röret med råvatten
från tvättstugan och upp till avhärdaren i badrummet på övervåningen.

Lars Einarsson har drabbats av detta och han har nu frilagt vissa delar av rördragningen inför reparation som skall
genomföras inom kort.
Han meddelar att de som är intresserade av hur konstruktionen ser ut, är välkomna hem till honom imorgon.

Hans Norrgård

Höstens städdag

Medlemmar i 63an!

Höstens städdag äger rum lördagen den 19 oktober 10.00 – 12.00.
Vi startar som vanligt i kvartersgården, där det finns närvaro- och åtgärdslistor.
Samfälligheten bjuder på lättare förtäring kl. 12 utanför kvartersgården, i den vackra oktobersolens sken.

För att hålla vårt område i bra skick är det viktigt att så många som möjligt hjälper till under de två städdagar vi har per år.
Inte minst är det ett osökt tillfälle att lära känna våra grannar, gamla som nya.
En speciell direkt gemenskap och otvungen bekantskap uppkommer lätt när
– man står och gräver en rabatt tillsammans,
– man ansar träd tillsammans
– man helt sågar ner förtorkade tallar tillsammans
– man sopar och krattar tillsammans
– man gör något annat tillsammans.

Vi som varit med i många år, vet hur många trevliga grannar det bor i vårt område.
Och ni som inte bott så länge eller till och med är nyinflyttade, har här chans att konstatera detta.

Välkomna den 19 oktober!

mvh
Styrelsen/Hans Norrgård

Vattenavstängning

Senaste bud i denna fråga är att kommunen under måndagen kommer att
göra en närmare undersökning av avstängningskranen som inte funkat tillfredsställande.
Om man kommer att behöva stänga av vattnet eller inte, är idag inte riktigt klart.
Måndagens undersökning visar detta.

För säkerhets skull bör vi tappa upp lite vatten på måndagsmorgonen, beroende på vilka behov
man har under dagen.

Jag återkommer så snart jag vet närmare besked.

mvh
Hans Norrgård

Vattenavstängning nästa vecka

I nästa vecka, i dagsläget ännu ej riktigt bestämt när, kommer kommunen att stänga av vattnet för delar av Skymningsvägen
för att gräva upp och packa om alt. byta en huvudvattenkran bakom kvartersgården.

Avstängningen kommer att vara från 1 timme upp till 6 timmar beroende på vad som behöver göras,
varför ni bör förebereda er genom att tappa upp vatten i förväg.

Jag skall försöka att få fram bättre uppgifter under måndagen,
i dag är kommunens planering inte spikad.

Hans Norrgård

Ordinarie föreningsstämma 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i 63:ans samfällighet

Datum                           2013-03-21
Plats                              Kvartersgården
Närvarande                    Se närvarolista

1.    Stämman öppnas

Hans-Olov Norrgård hälsar välkommen och öppnar årets ordinarie föreningsstämma.

 

2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning

Stämman röstade ja.

 

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

 

4. Val av ordföranden och sekreterare för stämman

Ordföranden: Tony Edling

Sekreterare: Camilla Hartmann Norman

 

5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Håkan Purbe och Per Ola Dovner

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Hans-Olov Norrgård gick igenom vad som hänt i samfälligheten under året som gått och vad styrelsen arbetat med.

 • Ansvarsförsäkring har tecknats.
 • Nytt elavtal tecknat med Vattenfall
 • Samfälligheten har använt samma snöröjare som under föregående vinter.
 • Vi har haft 2 städdager, varav höstens städdag gick åt till att laga kvartersgården efter skadegörelse. Vårens städdag ägnades mycket åt att ordna till lekplatsen vid Fullerövägen.
 • Det befarades att vår parkering skulle påverkas av att kommunen renoverat badplatsen. Farhågorna visade sig vara obefogade.
 • Eftersom asfalten spricker har togs NCC in och lagade denna, ca 150 meter.
 • 29 Nov. 2012 höll Börje ett föredrag om astronomi och visade bilder som han tagit själv, i kvartersgården.

 

Sture Hortlund gick igenom samfällighetens ekonomi.  Både samfälligheten och garagen har gått med överskott. Garagelen överskred dock budget något. Vi fortsätter att fondera. För  mer precisa uppgifter hänvisas till hemsidan.

 

7. Revisionsberättelse

Kent Hedin läste upp redvisionsberättelsen.

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman röstade ja till ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012.

 

9. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2013 samt debiteringslängd.

Sture Hortlund gick igenom budgeten för 2013. Årsavgiften för samfälligheten föreslås höjas med 200 kr. Garageavgiften förblir densamma. Inbetalningarna sker vid samma tillfällen som under 2012.

 

 

10. Ersättning till styrelsen, gårdsfogden och webmastern

Styrelsen föreslår att webmasterns arvode höjs till 4000 kr eftersom den nya hemsidan innebär mycket arbete. Övriga arvoden förblir oförändrade.

 

11. Val av styrelse

Hans-Olov Norrgård och Pasi Pispanen valdes om. Paula Lundberg valdes till ny ledamot.

 

12. Val av styrelseordförande

Stämman valde Hans-Olov Norrgård till ordföranden.

 

13. Val av suppleanter

Magnus Jansson och Doris Edling valdes till suppleanter.

 

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde Kent Hedin, Ingvar Johansson, Björn Stålnacke, André Lagrange.

 

15. Val av valberedning

Stämman valde Anders Edvinsson, Olle Öberg, Lars Einarsson

 

16. Avtackning

Suppleanten Mari-Ann Einarsson och sekreteraren Camilla Hartmann Norman avtackades med tulpaner.

 

17. Diskussion av ”övriga frågor”

 • Det fanns inga anmälda övriga frågor.
 • Ordförande undrade hur stämman tyckte att snöröjningen fungerat. Åsikterna varierade. Snöröjningen av Gryningsvägen har fungerat bra. Snutten mellan Gryningsvägen och busshållplatsen har röjts otillfredställande.
 • Ett förslag om att samfällighetens skulle kunna köpa en gemensam kompostkvarn yppades. Mona Norén tittar på vad en sådan skulle kosta.
 • Mailinglistan fungerar inte helt. Hans-Olov Norrgård pratar med webmastern om var han tar mailadresserna ifrån.
 • Göran Karlsson tar in offert från Bravida på vad det skulle kosta att byta invattenkranarna i husen om vi gör det gemensamt.
 • Krånglar modemet eller går det för långsamt. Ring ComHem och de skickar ett nytt gratis.
 • Vi samarbetar lite med grannsamfälligheten t.ex. vad gäller snöröjning.

 

18. Plats där protokollet hålls tillgängligt

Hos Hans-Olov Norrgård, Skymningsvägen 120, Storvreta om 1 vecka och därefter en månad framåt.

 

19. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

 

Vid protokollet                                 Justerare                      Justerare

 

Camilla Hartmann Norman                 Håkan Purbe                  Per Ola Dovner

Städdagen våren 2013

äger rum lördag 27 april.
Vi räknar med att snön har försvunnit då och vi vill kunna lägga ut ris
i tid så att det kommer med i den allmänna risinsamlingen inför Sistaapril.
Vi träffas som vanligt kl. 10.00 i kvartersgården, där arbetsuppgifterna fördelas.
Fika kl. 12.00 i den gassande vårsolens glans.
Vårt områdes välbefinnande är beroende av våra arbetsinsatser. Och även din insats behövs.
Men städdagen är inte bara arbete, utan ett utomordentligt tillfälle att träffa medlemmar
i 63ans samfällighet man annars aldrig träffar.
Ta den chansen.
Boka redan nu av 2,5 timmar (inkl. fika) den 27 april.
Styrelsen

Motioner till årsmötet

Hej

Nästa årsmöte kommer att hållas under mars månad 2013
och motioner till detta årsmöte skall enl. stadgarna vara styrelsen
tillhanda senast under januari månad 2013.

Det går bra att skicka motioner per e-post till någon styrelsemedlem
eller att lägga ett meddelande i brevlådan hos någon styrelsemedlem.

Styrelsen genom
Hans Norrgård
Ordförande