ordinarie föreningsstämma 2012

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i 63:ans samfällighet

Datum 2012-03-27
Plats Kvartersgården
Närvarande Se närvarolista

1. Stämman öppnades

Hans-Olov Norrgård hälsar välkommen och öppnar årets ordinarie föreningsstämma.

 

2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning

Stämman röstade ja.

 

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

 

4. Val av ordföranden och sekreterare för stämman

Ordföranden: Ingvar Johansson

Sekreterare: Camilla Hartmann Norman

 

5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Börje Westergren, Bjarne Edlund.

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Hans-Olov Norrgård gick igenom förra årets verksamhet. Sture Hortlund gick igenom bokslutet för 2011.  Snöröjning och försäkring kostade mindre än vad beräknat i budgeten, underhållet kostade mer. Kostnaden för el är tämligen konstant över åren. Netto gick samfälligheten 16 000 i vinst som förs över till eget kapital. Garagen gick med 11 000 i vinst. Därefter gick Sture Hortlund igenom balansrapporten.

 

7. Revisionsberättelse

Ingvar Johansson läste upp redvisionsberättelsen.

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman röstade ja till ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2011.

 

9. Styrelsens förslag till verksamhetsåret 2012

Sture Hortlund gick igenom budgeten för 2012. Avgiften till samfälligheten höjs p.g.a. att avgiften till ComHem nu till fullo inräknas i årsavgiften.  Budgeten godkändes.  Det är i sin ordning att betala allt på en gång om så önskas

 

10. Förslag till ändring av tidpunkter för delinbetalningar av årsavgifterna.

Det nya förslaget är att betalningarna from 1 januari 2013 äger rum i februari, maj och september. Stämman godkände förslaget om nya tidpunkter för delinbetalningar av årsavgiften.

 

11. Förslag till ändring i stadgarna avseende meddelande tillmedlemmarna

Stämman beslutade att §13 4stycket i stadgarna ändras till: Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens hemsida, samt i förekommande fall genom meddelande via e-post.

 

12. Förslag att styrelsen ges rätt att utreda och vid behov teckna styrelseförsälkring

Stämman beslutade att det är i sin ordning att styrelsen tecknar en sådan försäkring.

 

13. Ersättning till styrelsen

Den nuvarande ersättningen godkänd.

 

14. Val av styrelse

Sture Hortlund och Lars Nordström omvaldes till kassör respektive ledamot.

 

15. Val av styrelseordförande

Stämman valde Hans-Olov Norrgård till ordföranden.

 

16. Val av suppleanter

Magnus Jansson och Mari-Ann Einarsson valdes till suppleanter.

 

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde Kent Hedin, Ingvar Johansson, Björn Stålnacke, André Lagrange.

 

18. Val av valberedning

Stämman valde Anders Edvinsson, Olle Öberg, Lars Einarsson

 

19. Avtackning

Webmastern, Mats Wiberg, avtackades och stämman informerades om att Jimmy Bakker tar över den rollen.

 

20. Diskussion av övriga frågor

 • Ordförande undrade hur stämman tyckte att snöröjningen fungerat. Deltagarna tyckte att det är i sin ordning att snöröjningen sköts av samma företag ett år till.
 • Ingvar Johansson informerade om att badplatsen kommer göras klar under våren, samt att kommunen köpt marken längs ån och skall bygga en gångväg där.
 • Med anledning av badplatsen föreslog Börje att styrelsen tittar över parkeringen så att vi undviker att detta blir en allmän parkering.
 • Städdagen äger rum den 21/4.

 

 

21. Plats där protokollet hålls tillgängligt

Hos Hans-Olov Norrgård, Skymningsvägen 120, Storvreta om 2 veckor

 

22. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

 

Vid protokollet Justerare Justerare
Camilla Hartmann Norman Bjarne Edlund Börje  Westergren

Städdagen igen

Man har varit med alldeles för länge nu så tid och plats tar man lite för givet,
men alla har ju inte varit med förr så ett litet tidschema:

kl. 10  samling vid kvartersgården där man skriver på närvarolista samt antecknar sig för de arbetsuppgifter som finns på lista
kl. 12  fika vid kvartersgården
därefter gör man färdigt den arbetsuppgift man påbörjat om den inte redan är avslutad.

Om det är några tveksamheter vad som skall göras, så finns styrelsen tillgänglig under dagen, i början i kvartersgården och sedan ute på fältet någonstans.

63ans STÄDDAG 21 april

Hej!

Efter sedvanligt aprilväder med sol, regn och snö i en salig blandning,
tycks vi nu gå mot, inte bara ljusare, utan även varmare tider.
Både SMHI och Yr spår 12-13 grader och sol på förmiddagen den 21 april,
således ett perfekt väder; inte för varmt för arbete och inte för kallt för en fika på gräsmattan.

Och vi är ju vana vid att ha bra väder på våra städdagar, så vädergubbarna/gummorna får allt
se till att de goda förutsägelserna stämmer in. Som vi vet kan mycket hända med väder-
prognoser på en vecka, men vi kan ju alltid hoppas.

Jag hoppas dessutom att vi blir många på städdagen, eftersom det ju inte bara är jobb och slit, utan
ett utsökt tillfälle att lära känna sina grannar på området, gamla såväl som nya. Speciellt för alla
nyinflyttade är det en chans att få kontakt med urinnevånarna. Men även för oss som bott här
sedan urminnes tider, dvs. 1970/80/90-talen, utgör städdagen ett tillfälle grannarna.

Förutom de sedvanliga, årligen återkommande städuppgifterna, tänkte vi lägga lite extra krut
på att röja busk runt gamla lekplatsen mellan östra hörnet av Gryningsvägen och Stens stig,
som börjar se alltmer förvildad ut, samt i mån av tid buskar och träd omedelbart norr om lekplatsen.
Medtag fordrade arbetshandskar eftersom vissa buskar är taggiga.

ANMÄLAN
För att kunna planera dagen vill vi att ni anmäler er till undertecknad via epost, senast  ONSDAG 18 april.

Ange

– namn o adress
– hur många som vill fika      barn  resp  vuxna

Styrelsen
Hans Norrgård
ordförande

Hemsidan

Hej

Som framgär av verksamhetsberättelsen håller vår hemsida på att få ett nytt utseende
av vår nye webredaktör Jimmy Bakker.
På föreningsmötet i förra veckan meddelade Jimmy att hemsidan nu börjar ta form
och att man kan besöka den även om innehållet ännu är mycket begränsat.

Adressen till hemsida är http://www.63an.se/

 

Sand

Hej och god forts. i den begynnande våren!

Styrelsen skall försöka få vår snöentreprenör att under nästa vecka ta upp sanden från våra gator.
Eftesom inte heller sandupptagning är gratis, hade vi tänkt försöka klara oss med en sådan under våren. Därför vore det bra om så många som möjligt under de närmaste dagarna kunde sopa ut sanden utanför den egna fastigheten, ut mot mitten av gatan.Sopa rent åtminstone 60-70 cm från gatans kanter.

Detta möjliggör att entreprenören kan ta upp det mesta av sanden med sopmaskinen,
vilket underlättar mycket inför kommande städdag,
då vi räknar med att kunna ta hand om resterande sand för hand.

Städdagen är preliminärt planerad till den 21 april.

63ans styrelse

Halka

När vädret växlar som i dessa dagar, från någon minusgrad under klara nätter, till 6-7 plusgrader på dagarna, så kan det i vissa lägen uppkomma halka på enstaka fläckar, som inte kan undvikas hur ofta vår entreprenör än sandar.

MEN det finns faktiskt möjlighet till SJÄLVHJÄLP.

Vid garaget Sk 106 vid Skymningsvägens parkeringsplats, finns en blå sandlåda.
Tag en spade, en liten hink e dyl. och förse dig med lite sand att kasta ut om du ser någon isfläck.

Det kan hjälpa både hos dig själv och andra.

Meddela styrelsen om sanden börjar ta slut.

Hans Norrgård
Ordförande

TV ComHem

Com Hem har startat en ny kanal kallad Tv Com Hem. Tv Com Hem är en nyhets-, nöjes- och aktualitetskanal som till största delen bygger på TV4:s nyhetskanal TV4 News men också innehåller Tv Krönikan och Com Hem Kompaniet. Du får nyheter dygnet runt från TV4 News med senaste nytt från Sverige och världen med internationella inslag levererade av BBC World News, liksom de senaste nöjesnyheterna. I kanalen visas också program som handlar om tv, film, internet och ny teknik. Du hittar kanalen på kanalplats 20.

Kanalen är gratis vilket innebär att du kan se den utan att välja den som en av dina 8 favoriter. Har du valt TV4 News som en av dina favoriter bör du ta ställning till om du ska frigöra den och välja en annan kanal istället.

Mer information hittar du på www.comhem.se.

Styrelsen

Comhem förändringar för TV8 & Kanal 9

Vi genomför arbete i vårt nät

För att utöka kapaciteten i nätet och för att kunna leverera fler tjänster i framtiden kommer vi inom de närmaste två veckorna att genomföra ett arbete i ditt område. Detta arbete innebär att de analoga kanalerna TV8 och Kanal 9 kommer att byta frekvenser, och därmed kanalplats på din tv.

Vad du behöver göra

När arbetet är genomfört behöver du göra en kanalsökning på din tv för att åter få tillgång till samma kanaler som tidigare. Ta hjälp av tv:ns manual om du är osäker på hur en kanalsökning går till. Vi kommer att i möjligaste mån att förlägga arbetet nattetid för attminimera påverkan för dig. Trots detta kan det under tiden som arbetet pågår förekomma mindre störningar i tv-sändningarna.

Vill du veta mer om kanalomläggningarna

Eller behöver du hjälp? Då är det bara att ringa oss på 0775-17 17 11.
Du kan även besöka comhem.se som vi kontinuerligt uppdaterar med den senaste informationen om vad som händer.

Med vänliga hälsningar

Com Hem AB
Kundservice

Protokoll från Styrelsemöte 2011-09-27

Protokoll fört vid styrelsesammanträde.

 

Datum                                  2011-09-27

Plats                                    Kvartersgården

Närvarande:                         Hans-Olov Norrgård, Sture Hortlund, Lars Nordström, Ewa Larsson, Mari-Ann Einarsson och från kl. 20.00 Mats Wiberg

 

Vi började med en rundvandring på området för att kolla vad som behövde göras på

städdagen.

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Hans-Olov Norrgård förklarade mötet öppnat.

 

2. Val av sekreterare

Mari-Ann Einarsson valdes till sekreterare för dagens möte

 

3. Dagordning

Dagordningen godkändes

 

4. Föregående protokoll

 Inget att anmärka

 

5. Samfällighetens hemsida

Webbmastern Mats är inbjuden till kvällen och vi diskuterade hur hemsidan skulle kunna förändras.

Några förslag skrevs ner och det är viktigt att den ger aktuell information.

 

6. Aktivitetslista

Dels en lista med löpande åtgärder i kvartersgården ex. armaturer, dels ”uppgradering” av

ordningsregler. Kolla upp motion om gamla lekplatsen på Gryningsvägen..

 

7. Städdagen

Ewa handlar inför fikat på städdagen och det serveras mackor.

 

8. Parkeringsregler

Skymningsvägens parkering diskuterades igen. Lars N. har ett förslag som vi  får ta ytterligare ställning till.

 

9. Elavtalet

Nu gällande avtal går ut 2012-06-30. Vi behöver besluta hur vi ska ha det i fortsättningen.

Timern i garagen behöver kollas upp.

 

10. Ekonomi

De flesta har betalat  årsavgiften.

 

11. Övriga frågor

Vilka har huvudnycklar till Kvartersgården. Dörren till köket ska vara olåst så den som lånar gården behöver bara en vanlig nyckel. Kanske behövs en fast timer till kaffebryggaren eller behövs en ny kaffebreyggare?

 

12. Nästa möte

Nästa möte är den 27 oktober kl. 19.00  på Kreta .

 

Mötet avslutades

 

 

 

Vid protokollet                                                                Justerare

 

 

Mari-Ann Einarsson                                                         Hans-Olov Norrgård

ComHem gruppavtal

Hej,

Nu har det nya avtalet mellan 63-ans Samfällighetsförening och ComHem trätt i kraft och de nya priserna börjat gälla. Granska din faktura noga så du ser att du betalar rätt avgift.
I det nya avtalet ingår TV Medium 8 Favoriter, Bredband Medium 10/1 och Telefoni Small.

Det är i nuläget lite oklart hur det kommer att se ut på fakturan men troligen kommer du få en faktura där dina val finns specificerade och respektive vals ordinarie kostnad (om du inte har ett tidigare avtalat bättre pris) inskriven under Belopp.

Därutöver skall dina rabatter finnas uppräknade. De är:

 • Com Bo-rabatt (för telefonin)
 • Gruppavtalsrabatt BB (för BredBand Medium 10/1 och Large 25/1)
 • Gruppavtalsrabatt BB (för BredBand XXL 100 och BredBand 200)
 • Gruppavtalsrabatt TV (för TV Medium 8 Favoriter, TV Large och TV Extra Large)

Extra enskilda TV-kanaler har vi ingen rabatt på.
Ingen kortavgift ska tas ut.

Om du ringer via ComHem finns också din samtalskostnad specad. Den är inte rabatterad.
Prata med ComHems kundtjänst om något verkar felaktigt med din faktura.

Kontrollera samtidigt att du har rätt hastighet på ditt bredband. Gör så här:

 • klicka på denna länk www.bredbandskollen.se eller skriv in adressen i din webläsare
 • klicka på STARTA MäTNINGEN på deras hemsida
 • vänta tills det står att mätningen är klar

För er med BredBand Medium 10/1

 • värdet för att TA EMOT FILER ska ligga så nära 10.00 Mbit/s som möjligt men över 7.00 Mbit/s för att vara godkänt
 • värdet för att SKICKA FILER ska vara så nära 1.00 Mbit/s som möjligt men över 0.70 Mbit/s för att vara godkänt.

För er med BredBand Large 25/1

 • värdet för att TA EMOT FILER ska ligga så nära 25.00 Mbit/s som möjligt men över 12.00 Mbit/s för att vara godkänt
 • värdet för att SKICKA FILER ska vara så nära 1.00 Mbit/s som möjligt men över 0.70 Mbit/s för att vara godkänt
 • om dina värden ligger för lågt så upprepa mätningen vid olika tillfällen
 • om värdena konsekvent ligger för lågt så kontakta ComHems kundservice

Mvh
63-ans Samfällighetsförening
Sture Hortlund
Kassör