Protokoll från Styrelsemöte 2007-06-18

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid extra sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2007-06-18

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.

 

1.Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

 

2.Valdes Lars-Gunnar Larsson och PO Dovner till att justera dagens protokoll..

 

3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning omfattande åtgärder beträffande lekplatsbesiktning och beslut om ny gårdsfogde.

 

4. Åtgärder beträffande lekplatsbesiktning (2007-05-02).

Informerade Björn Stålnacke att han åtgärdat de fel som i besiktningsprotokollet betecknats som B-fel. Beslutade styrelsen att resterande C-fel kan åtgärdas vid höstens städdag.

 

5.Ny gårdsfogde.

Beslutade styrelsen att utse Richard Widman, Gr 23 till ny gårdsfogde efter Leif Porjebäck.

Widman börjar omedelbart. Widman erhåller ett arvode om 5000 kr /år. Höjningen av arvodet

motiveras av att dels arvodet varit oförändrat dvs. 4000 kr/år under en längre tid dels att det skulle underlätta att i fortsättningen finna nya kandidater. Widman kan nås på tel: 018-36 60 05, mobil:070-626 66 81, e-post: richard.widman@comhem.se

 

6. Nästa styrelsemöte hålls den 13 augusti 19.00 i Kvartersgården. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

 

7.Avslutande

Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:

 

Bo Söderlund

 

Justeras:

 

Lars-Gunnar Larsson                                                                             PO Dovner

 

 

 

2007-06-23

Protokoll från Styrelsemöte 2007-06-04

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2007-06-04

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.

 

1.Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

 

2..Valdes Lars-Gunnar Larsson och PO Dovner till att justera dagens protokoll..

 

3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.

 

4.Genomgicks föregående protokoll från styrelsemötet 2007-05-08 varefter styrelsen beslutade att lägga det till handlingarna.

 

5.Informerade stugfogden Leif Porjebäck att han inte längre vare sig hinner med eller  orkar

med arbetet som stugfogde utöver sitt ordinarie arbete. Gjordes en genomgång med

Porjebäck angående eventuella reparationsbehov i kvartersgården(fönsterkarm, missfärgad

vägg, fönstergaller) materialbehov inför sommaren, samt planering av gräsklippning.

Beslutade styrelsen att försöka hitta någon ny stugfogde tillfälligt fram till nästa årsmöte

samt att arvode från årsmötet 2007 fram till dagens datum skall utgå till Porjebäck.

Förklarade Porjebäck att han stod till förfogande beträffande frågor från styrelsen och

medlemmarna i övrigt.

 

6.Diskuterades innehållet i ett kommande utskick samt information på hemsidan.

Konstaterades att vi bör få ut information vad 63:an står för och vad vi gör, dvs äger området, kvartersgården etc., att vi har en relativt stor stege som kan användas vid ommålning av våra hus m.m.

Men vi vill även få medlemmarnas synpunkter på och förslag till användningen av kommunens lekplats, gemensamma aktiviteter utöver städdagarna, soptunnornas placering vid Skymningsvägen, försköning av området, grannsamverkan samt  intresse för styrelsearbetet i 63:an.

Förslag till text för utskicket bör vara klart till nästa styrelsemöte den 13 augusti.

Björn Stålnacke börjar med ett uppkast och fördelar sedan ut på övriga styrelseledamöter de olika punkterna enligt ovan för enskilt författande.

 

Vi bör även gå ut med information om att vi håller på att uppdatera vår medlemsmatrikel och att vi behöver viss kompletterande information såsom namn på samtliga boende, adress, telefon, mobil, mail adress. Matrikeln med dessa uppgifter kommer att läggas ut på hemsidan. För att kunna läsa matrikeln skall hemsidan förses med ett speciellt lösenord så att icke obehöriga kan komma åt ovan nämnda information.

 

7.Informerade  Sture Hortlund om det ekonomiska läget. Se bilaga 1.

 

Sammanfattningsvis konstaterades att det ekonomiska läget såg rätt bra ut.

 

8. Genomgång av aktivitetslista

Garagerenovering 1. Skyltar har kommit .Återstår målning. Ärendet kvarstår.

TV-kablar. Ärendet klart.

Sandningslådan. Trasigt lock. Ärendet kvarstår. Ansvarig Björn Stålnacke.

Ritningar. .Arkiveringsinstruktion. Ärendet kvarstår. Ansvarig Björn Stålnacke.

Soptunnor. Flytta uppställningsplatsen Ärendet kvarstår.

Gemensamma aktiviteter.  Ärendet kvarstår.

Kvartersgården. Reparationsbehov: trasig fönsterkarm. Ny beställd av Porjebäck.

Missfärgad vägg, fönstergaller. Ärendet kvarstår.

Kommunens lekplats. Ärendet kvarstår.

Grannsamverkan. Ärendet kvarstår.

Brandsäkert arkiveringsskåp.

Informerade L-G Larsson om eventuell möjlighet till anskaffning av sådant skåp.

Ärendet kvarstår. Ansvarig Sture Hortlund.

Ny punkt. Lekplatsbesiktning.

 

9. Övriga frågor

Informerade Sture Hortlund om nyheter från Comhem.

Beslutade styrelsen att denna information läggs in på hemsidan av vår webbmaster Mats Wiberg.

 

10. Nästa styrelsemöte hålls den 13 august 19.00 i Kvartersgården. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

 

 

11.Avslutande

Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:

 

Bo Söderlund

 

Justeras:

 

Lars-Gunnar Larsson                                                                        PO Dovner

Protokoll från Styrelsemöte 2007-05-08

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2007-05-08

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.

 

1.Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.

 

2.Valdes Bo Söderlund till sekreterare för dagens möte.

 

3.Valdes Lars-Gunnar Larsson och PO Dovner till att justera dagens protokoll..

 

4.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.

 

5.Genomgicks föregående protokoll från styrelsemötet 2007-03-26 varefter styrelsen

beslutade att lägga det till handlingarna.

 

6.Gjordes en summering av städdagen – kvarstående arbete av ordförande varvid konstaterades i huvudsak följande. Relativt högt deltagande från medlemmarna 21 familjer från Gr och 18 från Sk. I stort sett allt åtgärdat. Det återstår en del jobb bl. a att  jämna till jord i den fd. sandlådan vid torget. Åtog sig Bo Söderlund att fixa till detta. Björn Stålnacke åtog sig att forsla bort träramen.. Avslutningsvis konstaterades att maten smakat utmärkt väl arrangerat av Lars-Gunnar Larsson. Övriga återstående arbetsuppgifter fördelas på de som inte var med på städdagen och som anmält sitt intresse att göra sin insats på annan tid.

 

7. Genomgång av aktivitetslista

Garagerenovering 1. Återstår målning och nr skyltar. Ärendet kvarstår.

Beslutade styrelsen att beställa nr skyltar till garagen. 28st x28 kr plus moms. Ansvarig PO Dovner?Mats Wiberg.

 

Garagerenovering 2.Vilande

 

TV-kablar. Skydda kablarna vid Gr18(Åkerstedt).Björn Stålnacke kontaktat WikmansTV Service. Max en dags arbete. Uppskattad kostnad max 5000 kr +moms.

Beslutade styrelsen att godkänna denna kostnad. Arbetet beräknas klart under maj 2007.

 

Ritningar. Ärendet kvarstår. Ansvarig Björn Stålnacke.

 

Sandningslådan. Sand påfyllt men trasigt lock till lådan. Björn Stålnacke kollar om det går att laga med glasfiber. Ärendet kvarstår.

 

Soptunnor. Flytta uppställningsplatsen? Ärendet kvarstår.Se åtgärd under p 11. Övriga frågor.

 

Gemensamma aktiviteter. Ärendet tas upp under övriga frågor nedan. Ärendet kvarstår.

 

Ekonomin. Ärendet vilande.

 

Kvartersgården. Diverse åtgärder som skall ha utförts av gårdsfogde Porjebäck . Porjebäck kallas till nästa styrelsemöte för att redogöra för vad som är åtgärdat och vad som återstår.

Ärendet kvarstår.

 

Kommunens lekplats. Ärendet tas upp under övriga frågor nedan. Ärendet kvarstår.

 

Grannsamverkan. Ärendet tas upp under övriga frågor. Ärendet kvarstår.

 

Beslutade styrelsen att icke aktuella ärenden kvarstår på aktivitetslistan men läggs vilande sist.

 

 

8. Information om ritningar

Informerade Björn Stålnacke om systemet med ritningar över samtliga fastigheter tillhörande

63:an.Ritningarna finns dels på rullar dels i pärmar. Det finns även en instruktion för hur man hittar rätt. Konstaterades att instruktionen behöver ses över samt att vissa ritningar saknas (rulle 3 och 4).

Björn Stålnacke kontaktar Jaan Grynberg beträffande arkiveringsinstruktion.

Sture Hortlund kollar upp brandsäkert arkiveringsskåp med plats för originalritningar och kostnader för ett sådant skåp. Pengar finns i budget.

 

 

9.Lämnades en ekonomisk lägesrapport av Sture Hortlund varvid det konstaterades bl. att

föreningen har god likviditet med 191 677 kr på kontot, att många betalat årsavgiften i förtid, att städdagen kostade föreningen 2297 kr, att lånet på garageombyggnaden amorterats med 7935 kr,(budget 32000 kr), att snöröjningen hittills kostat 16 875kr i år (budget 28000kr) Tillkommer kostnader för kabeljustering vid GV14(Åkerstedt) max 5000kr samt kostnader för matjord som placerats vid sandlådan invid torget. Samfällighetens ekonomi är således  under god kontroll.

 

 

10. Övriga frågor

Informerade Björn Stålnacke om en skada på stupränna efter snöröjning som drabbat Gr 23 (Vera Andersson). Björn Stålnacke kollar upp omfattning av skadan och uppskattningen av eventuella kostnader.

 

Informerade Bo Söderlund om PUL och vad som krävs för att hantera personuppgifter. Ärendet har aktualiserats i samband med uppdatering av medlemsmatrikeln och möjligheterna att lägga ut denna på vår hemsida. Bo Söderlund kontaktar Datainspektionen för att få klarhet vad som är tillåtet och otillåtet.

 

Beträffande revidering/uppdatering av medlemsmatrikeln bestämdes att styrelsen vid nästa styrelsemöte den 4 juni 2007 går igenom årsmötesprotokollen för att se vilka familjer som varit ledamöter, suppleanter, revisorer, gårdsfogdar och eventuellt andra aktiva inom samfälligheten. Information om detta skulle kunna ingå i den reviderade/uppdaterade matrikeln.

 

Gemensamma aktiviteter. Diskuterades hur vi kan öka trivseln i området genom gemensamma aktiviteter. Beslutade styrelsen att samtliga ledamöter funderar ut någon bra formulering till text till nästa styrelsemöte som vi kan lägga ut på vår hemsida och förhoppningsvis därigenom få bra förslag från medlemmarna i samfälligheten.

 

Beslutade styrelsen att göra detsamma beträffande användning av  kommunens lekplats, försköning av vårt område, soptunnornas förvaring/uppställningsplats samt synpunkter på  grannsamverkan. Webbmastern lägger sedan ut de av styrelsen godkända formuleringarna till text på hemsidan. Detta bör sedan följas upp relativt kort därefter med en påminnelse lapp i brevlådan om att vi har en hemsida och vad man kan få information om där.

 

 

11. Nästa styrelsemöte hålls den 4 juni 19.00 i Kvartersgården. Kommande styrelsemöte bestämdes till den 13 augusti 19.00. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

 

 

12.Avslutande

Avslutades styrelsemötet av ordföranden som tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:

 

Bo Söderlund

 

Justeras:

 

Lars-Gunnar Larsson                                                                        PO Dovner

Protokoll från Styrelsemöte 2007-03-26

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll för vid sammanträde med styrelsen

 

Datum: 2007-03-26

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.

 

1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.

 

2. Bo Söderlund åtog sig att föra protokollet i väntan på konstitueringen.

 

3. Lars-Gunnar Larsson och PO Dovner utsågs till justeringsmän.

 

4. Styrelsen godkände förslaget till dagordning.

 

5. Styrelsen konstituererade sig med följande sammansättning:

 

Ordförande                        Björn Stålnacke

Vice ordförande                P O Dovner

Kassör                               Sture Hortlund

Sekreterare                       Bo Söderlund

Ledamot                            Lars-Gunnar Larsson

 

 

6. Styrelsen utsåg Björn Stålnacke och Sture Hortlund att var för sig teckna samfällighetens firma.

 

7. Styrelsen förde en diskussion om styrelsens arbetsuppgifter kommande året och kom fram till att fördela aktuella arbetsuppgifter mellan samtliga styrelseledamöter. Senast upprättade aktivitetslista upprättad av föregående styrelsen genomgicks.

Aktivitetslistan skall alltid finnas med på varje dagordning för att ha kontroll över att aktiviteterna betas av och att eventuellt nya förs upp.

 

8. Styrelsen beslutade att städdag genomförs den 21 april med start kl. 10.00. Uppgifter fördelades enligt följande:

 

a)     Lars-Gunnar Larsson tar hand om beställning av färdigmat/fika.

b)     Björn Stålnacke formulerar inbjudan, kopierar och distribuerar. Tar hjälp vid behov.

c)      Björn Stålnacke kollar upp vad som behöver göras och sätter ihop uppgiftslistan.

d)     Sture Hortlund kollar med Rådman för borttagande av sand och sandlåda vid Torget samt sopning av vägarna dels en första omgång snarast möjligt och en andra omgång strax efter städdagen då vi sopat ihop resterna.

e)     Övriga aktiviteter i samband med städdagen, bortforsling av sopsäckar/ris etc. tas fortlöpande.

 

9.Övriga frågor.

 

a)     Diskuterades användningen av kommunens lekplats. Beslutades att avvakta kontakten med kommunen till dess att vi har några konkreta förslag att komma med. Frågan kan tas upp i samband med städdagen och eventuellt kan arbetsgrupp utses som får arbeta fram ett förslag.

b)     Frågan om grannsamverkan bör tas upp på aktivitetslistan.

c)      Gårdsfogden bör kallas till styrelsemöten.

d)     Om styrelseledamot ej kan närvara skall han personligen ombesörja att suppleant ersätter honom.

 

10.Nästa styrelsemöte hålls den 8 maj kl. 19.00 i Kvartersgården. Kommande styrelsemöte bestämdes till den 4 juni kl.19.00. Eventuella ärenden anmäls till ordföranden.

 

 

Vid protokollet

 

Bo Söderlund

 

Justeras:

 

Lars-Gunnar Larsson                                                                        PO Dovner

Protokoll från Årsstämman 2007

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid årsstämma

 

 

Datum: 2007-03-19

Plats: Kvartersgården

 

 

Förhandlingarna förgicks av en informationsstund om Grannsamverkan mot brott.

 

 1. Stämma öppnades av styrelsens ordförande Hans Josefsson.
 2. Stämma godkände kallelseförfarande.
 3. Stämma godkände dagordning.
 4. Stämma valde Hans Josefsson till ordförande och Jaan Grünberg till sekreterare.
 5. Tre övriga frågor anmäldes
  1. Sandlådan vid storkvarteret
  2. Gräsklippning vid nordöstra kullen
  3. Lekytan vid gångvägen.

6. Stämma valde Ingmar Norén och Sven-Åke Ny till justeringspersoner,

tillika rösträknade.

7.  Hans Josefsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Härvid lyftes fram att garagen under året renoverats, den korrespondens samfällighet i efterhand haft med den leverantör som inte fick uppdraget att byta taken, att berett frågan om samfällighetens långsiktiga ekonomi, att styrelsen haft kontakt med kommunen om lekplatser och att kommunen nu erbjudit in till samråd kring detta, och slutligen att styrelsen strävat efter att få bort de fast parkerade bilarna från den gemensamma parkeringen. Sture Hortlund redogjorde för det ekonomiska utfallet .

Stämma beslutade

att lägga styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse till handlingarna.

 

 1. Samfällighetens revisor Ingvar Johansson redogjorde för granskningen av samfällighetens räkenskaper och förvaltning. Stämma beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
 2. Stämma beslutade

Att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006

 1. Styrelsen hade fått i uppdrag av förra årets stämma att återkomma med förslag på hur rekryteringen till styrelsen skulle kunna förbättras/förenklas. Styrelsen har arbetat med frågan och kommit till slutsatsen att det nuvarande systemet för styrelserekrytering bör behållas. Jaan Grünberg redogjorde för styrelsens skrivelse i ärendet och stämman

diskuterade frågan.

Stämman beslutade

att tills vidare behålla det nuvarande systemet för styrelserekrytering.

11. Stämman beslutade

att arvodera styrelse och gårdsfogde i enlighet med budgeterade beloppen.

12. Sture Hortlund redogjorde för styrelsens förslag till budget för

verksamhetsåret 2007

Stämma beslutade

att fastställa budgeten i enlighet med förslaget.

13. Valberedningen redogjorde för sina förslag till ordförande och ledamöter i

samfällighetens styrelse.

Stämman beslutade

att välja Lars-Gunnar Larsson till ledamot på två år

att välja Björn Stålnacke till ledamot på två år

          att välja  Bo Söderlund till ledamot på två år

          att välja Björn Stålnacke till föreningens ordförande i ett år

          att välja Lena Norrby  och Anders Rydén till styrelsesuppleanten

14. Valberedningen redogjorde för sina förslag till revisorer och

revisorssuppleanter.

Stämman beslutade

att välja Kent Hedin och Ingvar Johansson till revisorer.

att  Ingmar Norén och André Lagrange  till  revisorssuppleanter

15. Valberedningen redogjorde för sitt förslag till ny valberedning.

Stämman beslutade

att  välja Tony Juhlin, Pasi Piismanen och Janis Indus till valberedning

att  välja utse Janis Indus till sammankallande i valberedningen.

16.a  Ett förslag om att ta bort sandlådan vid ”torget” diskuterades.

Stämman beslutade

att  ta bort sandlådan med vårens städdag.

b.      En fråga ställdes om varför gräsklippning vid kullen i områdets

nordöstra del inte skett förra året. Styrelsen förklarade att det sannolikt

berott på ett missförstånd.

c.      Konstaterades att frågan om lekparken klarats av i samband med att verksamhetsberättelsen presenterades.

17. Ordf. meddelande att kopior av stämmoprotokollet  kommer att delas

ut i brevlådorna samt anslås i kvartersgården senast två veckor

efter stämman.

18. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

 

Vid protokollet – Jaan Grünberg          Ingmar Norén

   

Justeras –           Hans Josefsson           Sven-Åke Ny

Protokoll från Styrelsemöte 2007-02-26

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

 

Datum:         2007-02-26

Plats:            Pizzeria Vreten, Storvreta

Närvarande:                      PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg och Sture Hortlund.

Adjungerad: Lef Porjebäck

Förhinder     Ove Swedén.

 1. Sammanträdet förklarades för öppnat

 

 1. Föredragningslistan fastställdes i enlighet med ordförandes förslag.

 

 1. Föregående sammanträdes protokoll lades till handlingarna

 

 1. Belysning inom samfälligheten

Belysningen diskuterades och det konstaterades

att de åldrade kuporna på stolparna bör bytas för att få bättre effekt

att byte till vita lampor på den nordligaste delen av Skymningsvägen bör göras för att uppnå en mindre intensiv belysning.

att strålkastaren vid garageområdet sätts i fungerande skick på lättaste och lämpligaste sätt.

att undersöka närmare varför belysningen vid torget inte fungerar.

att Leif Porjebäck ombesörjer de ovanstående åtgärderna.

 

 1. Brev från Andréasons plåtarbeten

Hans Josefsson redogjorde för den skrivelse som inkommit till samfälligheten från Andréasons plåtarbeten (se bilaga 1). Styrelsen diskuterade det förslag till svarsbrev som Hans Josefsson förberett (se bilaga 2). Styrelsen beslutande

att Hans Josefsson med utgångspunkt från diskussionen besvarar brevet och skickar ut svaret till styrelsens ledamöter för kännedom.

 

 1. Inför årsstämman

Styrelsen gick igenom dagordningen inför stämman och beslutade, utöver vad som tidigare bestämts:

att Jaan Grünberg ordnar närvarolista

att P O Dovner tar kontakt med Björn Stålnacke för att försäkra sig om att valberedningens arbete kommit igång.

 

 1. Aktivitetslistan

Styrelsen gick igenom aktivitetslistan och uppdaterade den (se bilaga 3). Åtgärder som lades till var bland annat att Jaan Grünberg tar fram en arkivinstruktion och att Leif Porjebäck tar fram pris på ett fönstergaller till kvartersgården.

 

 1. Ordförande avslutade sammanträdet med att tacka styrelsens ledamöter för gott arbete under det gångna året.

 

Vid protokollet                                                              Justeras

Jaan Grünberg                                                             Hans Josefsson

Protokoll från Styrelsemöte 2007-02-05

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

Datum: 2007-02-05

Plats: Kvarterslokalen

Närvarande: Hans Josefsson

 

Sture Hortlund

Leif Porjebäck

Per-Ola Dovner

Jaan Grünberg (§4-7)

 

1.Val av mötessekreterare

Per-Ola Dovner valdes till mötessekreterare.

 

2.Föregående protokoll

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

 

3.Genomgång av belysningsprotokollet

Vid förra mötet gjordes en rundvandring för att besiktiga områdets gatlyktor. Protokollet som

upprättades gicks nu igenom tillsammans med gårdsfogden Leif Porjebäck. En skrivelse har inkommit

angående belysningen mellan Gr. 39 och 41 som inte har fungerat på flera år. Gårdsfogden Leif

kommer att undersöka denna och anlita elektriker i fall det behövs. Att en del utelampor lyser dåligt

beror till största del på att kuporna med tiden blivit solblekta. För att få enhetlig belysning skulle både

lampor och kupor behöva bytas ut.

 

4.Underhållsplan

En underhållsplan (bilaga 1) har tagits fram av Sture för att fastställa föreningens fonderingsbehov.

Enligt beräkningarna skulle årsavifterna behöva höjas med 133 kr för alla, och ytterligare 250 kr för de

som har garage i länga, för att ge en heltäckande fondering. Slutsatsen är att vi redan nu har i stort

har en tillräcklig fondering. Styrelsen kommer därför inte att föreslå några ytterligare

fonderingshöjningar nu utan bearbetar frågan vidare det kommande året. Planen kommer att

presenteras i samband med budgetdiskussionerna på årsstämman.

 

5.Årsstämman

– Inga motioner har inkommit inför stämman.

– Styrelsens skrivelse om rekrytering styrelseledamöter är klar att bifoga kallelsen.

– Dagordningen fastställdes.

– Till förmötet om grannsamverkan har Sture bjudit in Nils Nelin som föredragshållare. Han är ombedd

att komma till 19.00 och tala i ca trekvart. Kontakten med föredragshålllaren förmedlades av

kommunen som tagit över polisens grannsamverkanprojekt.

– Verksamhetsberättelse, årsredovisning och budgetförslag fastställdes, liksom en avskrivningsplan för

garagen (bilaga 2).

– Sture ser till att revisorerna får årsredovisningen.

– Valberedningen har meddelats att det blir minst ett fyllnadsval.

– Hans ordnar kallelsen. Jaan sköter fikat. Sture och Per-Ola ordnar möblering och föreslår sittande

ordf och sekr till presidiet.

 

6.Aktvitetslistan

Aktivitetslistan uppdaterades (bilaga 3). Ordförande kunde meddela att kommunen till slut åtgärdat

lekplatsen med riskbedömt staket. De har även uppgivit att de kan tänka sig göra något av platsen i

samråd med vår samfällighetsförening. Vi kommer att ta upp detta under årsstämman och då höra om

det finns några intresserade av att ingå i ett utskott motsvarande förra årets garagerenoveringsgrupp.

 

7.Övrigt

Samfällighetsföreningen har skickat blommor till Mats Backeryds begravning.

 

8.Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas 26/2 kl 20.00 på restaurang Vreten.

 

Vid protokollet                                                            Justeras

Per-Ola Dovner                                                          Hans Josefsson

Protokoll från Styrelsemöte 2007-01-08

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

 

Datum:         2007-01-08

Plats:            Kvartersgården

Närvarande:                      PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg och Sture Hortlund.

Förhinder     Ove Swedén.

 1. Sammanträdet förklarades för öppnat

 

 1. Föredragningslistan fastställdes i enlighet med ordförandes förslag.

 

 1. Föregående sammanträdes protokoll lades till handlingarna

 

 1. Samfällighetens långsiktiga ekonomi

Sture Hortlund redogjorde för det ekonomiska läget. Det aktuella utfallen pekar på att inga stora justeringar bör göras inför nästa år. Jaan Grünberg redogjorde för de anläggningar som samfälligheten förvaltar. Beslutades

att Sture Hortlund presenterar ett budgetförslag till nästa sammanträde. I detta förslag ska 15 000 kronor för ett dokumentskåp ingå.

att vid nästkommande sammanträde fastställa nivån på fonderingarna.

 

 1. Inför årsstämman
  1. Tidpunkt för årsstämman fastställdes till den 19 mars, klockan 19.00
  2. Styre Hortlund kollar om föredragshållaren har möjlighet att inleda stämman med en redogörelse för vad grannsamverkan mot brott innebär.
  3. Styrelsen enades om att framlägga skrivelse om styrelserekrytering (se bilaga 1)
  4. Styrelsen gick igenom agendan för den kommande stämman
  5. Hans Josefsson skickar ut påminnelser om stämman samt förbereder en årsberättelse.

 

 1. Aktivitetslistan

Styrelsen gick igenom aktivitetslistan (se bilaga 2) och uppdaterade den.

 

 1. Kommande styrelsemöten

Kommande möten sker den 5 februari och den 26 februari. Klockan 20.00 i båda fallen.

 

 1. Belysningsbesiktning

Genomfördes och särskilt protokoll upprättades (se bilaga 3)

 

 

 

Vid protokollet                                                              Justeras

Jaan Grünberg                                                             Hans Josefsson

 

Protokoll från Styrelsemöte 2006-11-27

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

 

Datum:                2006-11-27

Plats:                   Sune Carlson rummet, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10C, Uppsala

Närvarande:       PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg och Sture Hortlund.

Förhinder            Ove Swedén.

Adjungerad        Hans Beskow

                            

 1. Sammanträdet förklarades för öppnat

 

 1. Föredragningslistan fastställdes i enlighet med ordförandes förslag.

 

 1. Föregående sammanträdes protokoll lades till handlingarna

 

 1. Samfällighetens långsiktiga ekonomi

Styrelsen gick igenom det underlag för att fastställa behovet av fonderingar som sammanställts av Sture Hortlund (se bilaga 2, protokoll 2006-10-30). Under kritisk diskussion prövades varje post. Efter diskussionen konstaterades

att Sture Hortlund så snart som möjligt distribuerar en reviderad lista där han försöker uppskatta de belopp som samfällighetens kan komma att behöva investera i olika anläggningar i framtiden. Styrelsen har sedan att föra en e-post diskussion kring detta underlag inför kommande sammanträde.

att frågan om gränserna för ansvaret vad gäller anläggningar i form av el, vatten och avlopp behöver förtydligas. Uppdrogs åt Jaan Grünberg att inleda en sådan undersökning genom att kontakta kommunen.

att vid nästkommande sammanträde genomföra en belysningsbesiktning.

att det är osäkert i vilken mån föreningens elnät till utomhusbelysning är försäkrat.

 

 1. Styrelserekrytering

Ordförande inledde diskussionen med att konstatera att styrelsen hade fått i uppdrag av stämman att se över formerna för styrelserekrytering. Styrelsen diskuterade frågan utförligt och konstaterade

att styrelsen tror på en styrelse som tillsätts genom val på stämman efter beredning av en aktiv valberedning. Styrelsen såg stora nackdelar med ett system där styrelseplatserna roterar mellan hushållen.

 

 1. Aktivitetslistan

Styrelsen gick igenom aktivitetslistan (se bilaga 1) och uppdaterade den.

 

 1. Nästa sammanträde

Datum för kommande sammanträde är den 8 januari 2007 klockan 20.00 i kvartersgården.

 

 

Vid protokollet                                                             Justeras

Jaan Grünberg                                                             Hans Josefsson

Protokoll från Styrelsemöte 2006-10-30

63:ans samfällighetsförening i Storvreta

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

 

Datum:                2006-10-30

Plats:                   Kvarterslokalen

Närvarande:       PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg, Sture Hortlund och Ove Swedén.

                            

 1. Sammanträdet förklarades för öppnat

 

 1. Föredragningslistan fastställdes i enlighet med ordförandes förslag.

 

 1. Föregående sammanträdes protokoll lades till handlingarna

 

 1. Städdag

Styrelsen utvärderade höstens städdag. Konstaterades att närvaron varit mycket god och att huvuddelen av alla uppgifter utförts. Kvarstår oljning av en del bänkar och bord, byte av lampor utanför kvartersgården samt fönstertvätt i kvartersgården. Styrelsen ber kvartersfogden byta lampor. Övriga kvarstående uppgifter utförs på vårens städdag.

 

Under städdagen förde medlemmar fram synpunkter. En var att samfällighetens medlemmar städar och vårdar kommunens lekplatser. Hans Josefsson kontaktar kommunen om lekplatserna och deras skötsel. En annan var att asfalteringen på lekplatsen vid kullen bör kompletteras. Sture Hortlund redogjorde för kontakt med granne om asfaltering, denne hade gjort förarbete själv och då betalat 1100 kronor för asfaltering av 7 kvadratmeter. Sture ombads utreda frågan om asfaltering vidare.

 

 1. Samfällighetens långsiktiga ekonomi

Hans Josefsson initierade en diskussion om samfällighetens långsiktiga ekonomi. Sture Hortlund redogjorde den skyldighet som samfälligheten har att fondera medel (se bilaga 1) och lade fram en preliminär inventering av samfällighetens objekt som bör tas med i ett underlag för att beräkna behoven av fonderingar (bilaga 2). Styrelsen diskuterade frågan utförligt och konstaterade att till nästa sammanträde går varje styrelsemedlem noggrant igenom listan och funderar på ytterligare poster. Till nästa styrelsesammanträde inbjuds även Hans Beskow och Leif Porjebäck för att utvärdera vad som bör tas med i en plan för fonderingar.

 

 1. Ekonomisk rapport

Sture Hortlund redogjorde för föreningens ekonomi. Garagerenoveringen är nu betald. Styrelsen diskuterade frågan om hur att redovisa kostnaders och medlemmarnas betalningar och beslutade att garagen tas upp som en tillgång som avskrivs under de kommande 15 åren.

 

Sture Hortlund hade vidare haft kontakt med snöröjningsentreprenören. Debitering kommer troligtvis att ske enligt förra årets taxa, med justering för eventuella kostnadsökningar. Sture Hortlund håller styrelsen underrättad om utfallet.

 

Styrelsen diskuterade senare behovet av timer eller tidsstyrd termostat i kvartersgården för att spara el.

 

 

 

 1. Genomgång av aktivitetslistan

Styrelsen gick igenom aktivitetslistan (se bilaga 3).

 

 1. Kommande sammanträden

Datum för kommande sammträde är 27/11 klockan 18.00 å Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala. Sammanträdet följs av styrelsens årliga middag. Därefter sammanträder styrelsen den 8 januari 2007 klockan 20.00 i kvartersgården.

 

 

Vid protokollet                                                             Justeras

Jaan Grünberg                                                             Hans Josefsson